جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 17-36

10.22034/lth.2021.248599

فاطمه علی اصغرزاده


احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 82-97

10.22034/lth.2021.248595

علیرضا نامی؛ حسین نامی


تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 1-12

عبدالله رنجبر؛ سید حسین سادات حسینی


ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-11

علی محمد حسینی


بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-14

سید رضا احسان پور؛ نصر الله حقیقی


واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-13

10.22034/lth.2022.552496.1080

حمید ابهری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی؛ احسان نعمتی


حکم احیا اراضی اموات

دوره 4، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 1-13

10.22034/clth.2023.2011795.1156

مریم زورمند؛ حسین احمری؛ رضا عباسپور


ضرورت مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 13-23

محمد باباپور؛ امیر جوادی