اهداف و چشم انداز

 فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های حقوقی ضمن معرفی نشریه‌ای در طراز علمی و کیفی بالا، از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:
ارتقای جایگاه «پژوهش‌های حقوقی» در ادبیات حقوقی کشور؛
ایجاد فضای گفتمان علمی در موضوعات حقوقی؛
بسط و گسترش مرزهای حقوق در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌ها مرتبط؛
فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با حقوق؛
تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی؛
کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات حقوقی؛