داوران

اصول اخلاقی داوران:

v    داوران مکلف هستند تنها مقالاتی را برای داوری بپذیرند که در حوزه تخصص ایشان است.

v    داوران مکلف هستند که ظرف مدت سه روز، پس از بررسی اولیه، پذیرش یا عدم پذیرش داوری مقاله را اعلام نمایند.

v    داوران مکلف هستند داوری مقالات را طرف مهلت مقرر (حدّاکثر 10 روز) انجام دهند و چنانچه درخصوص انجام داوری در این مهلت تردید دارند از قبول داوری خودداری نمایند.

v    داوران مکلف هستند در صورتی که خود در تنظیم بخشی از مقاله سهیم بوده‌اند، از قبول داوری خودداری نمایند.

v    داوران مکلف هستند در صورت وجود منافع همسو یا متضاد، از قبول داوری خودداری نمایند.

v    داوران مکلف هستند در بررسی خود، به ریشه‌های ملّیتی، مذهبی، قومی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده مقاله و یا متن مقاله توجه نداشته و صرفاً یافته‌های پژوهش را صرفنظر از سلایق شخصی خود مد نظر قرار دهند.

v    داوران مکلف هستند تمام اجزای مقاله را مطالعه و از اظهار نظر مبتنی بر مطالعه بخشی از مقاله (مثلاً چکیده یا منابع) خودداری نمایند.

v    داوران مکلف هستند تمامی ارجاعات مقاله را بررسی و از درستی آن اطمینان حاصل نمایند.

v    نظرات و پیشنهادات داوران در خصوص مقاله، باید عاری از توهین و افتراء باشد.

v    داوران مکلف هستند در صورت مواجهه با سرقت ادبی، موضوع را به سر دبیر اطلاع دهند.

v    داوران مکلف هستند تا اصول مربوط به محرمانگی محتوای مقالات و عدم افشای یافته‌های آن را رعایت نمایند.