راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

الف. نکات کلیدی

v     فصلنامه، از تمامی مقالات، پژوهش‌­ها و تحقیقات اصیل نویسندگان در حوزه‌های حقوقی استقبال می‌کند.

v     مقالات الزاماً باید پژوهشی و متضمن نکته یا نکات تحقیقی جدید نسبت به سایر عناوین و فعالیت‌های مشابه و نتیجه مستقیم تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشند.

v     مقالات در قالب نرم افزار ورد (Word) تنظیم شوند.

v     تمامی مقالات ارسالی، بدواً توسط سامانه‌های همانندجو بررسی خواهند شد.

v     مقالات به زبان فارسی با چکیده انگلیسی دریافت می‌شود.

v     لازم است تمامی مقالات تنها از طریق آدرس الکترونیکی فصلنامه ارسال شوند.

v     فصلنامه از پذیرش همزمان چند مقاله از یک نویسنده معذور است. لازم است نویسندگان محترم تا پیش از تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مقاله ارسال شده، از ارسال مقاله جدید (چه به عنوان نویسنده اصلی و چه نویسنده همکار) خودداری نمایند.

v     مقالات نباید همزمان برای داوری به مجلات دیگر ارسال شود.

v     لازم است آیین نگارش زبان فارسی در تنظیم مقاله رعایت گردد.

v     داوری مقالات به‌صورت همطراز، دو سویه و ناشناس خواهد بود.

v     نظر به داوری مقالات به‌صورت ناشناس، لازم است صفحه نخست مقاله (حاوی اطلاعات نویسنده) جداگانه ارسال شود.

v     لازم است نویسنده فرم تعهدنامه و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و پس از امضاء همراه با اصل مقاله ارسال نماید.

v     ارسال مقاله به معنای پذیرش و اعمال تمامی اصول اخلاقی فصلنامه توسط نویسنده یا نویسندگان است.

 

ب. راهنمای نگارش مقالات

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که رعایت تمامی نکات زیر در نگارش مقاله الزامی است. عدم رعایت این موارد موجب عدم بررسی مقاله خواهد بود.

نخست: اجزای مقاله

هر مقاله از بخش‌های: چکیده، متن اصلی، نتیجه  و منابع  تشکیل می‌شود.

الف. صفحه اول

در صفحه اول، «عنوان مقاله» و «نام نویسنده یا نویسندگان»، به همراه انتساب علمی هریک آورده شود.

- عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد.

- اگر نویسندگان بیش از یک نفر باشند، در مقابل نام نویسنده اصلی و در داخل پرانتز ذکر قید «نویسنده مسؤول» الزامی است.

- ذکر رایانامه (ایمیل) تمامی نویسندگان (ترجیحاً رایانامه آکادمیک) ضروری است.

- قلم «عنوان مقاله»  BMitra 13 و «نام نویسنده یا نویسندگان» Mitra 12 است.

ب. صفحه دوم (چکیده فارسی)

در صفحه دوم پس از درج «عنوان مقاله» بصورت وسط چین، چکیده مقاله آورده شود.

- چکیده مقاله، بیان دستاورد مقاله است و در 150 الی 250 کلمه تنظیم شود.

- قلم چکیده Mitra 12 است.

- هر چکیده دارای حداقل 4 و حداکثر 6 «کلمه کلیدی» است. کلمات کلیدی با کاما (،) از هم جدا می‌شوند.

ب. صفحه سوم (چکیده انگلیسی)

صفحه سوم، دقیقاً و متناظر با صفحه دوم به زبان انگلیسی با قلمTimes New Romans 11  تنظیم شود.

ج. صفحه چهارم (متن اصلی)

فعالیت پژوهشی محقق در این قسمت ارائه می‌گردد و مشتمل بر «مقدمه»، «بحث و نظر» و «نتیجه‌گیری» است. مقدمه شامل «بیان موضوع»، «تبیین مفاهیم»، «پیشینه موضوع تحقیق» و «روش تحقیق» است.

- عناوین سطور (تیترهای اصلی و فرعی) به حالت برجسته (Bold) بوده و به روش آلمانی (1- ...  1-1- ...) تنظیم می‌شوند.

- قلم متن اصلی Mitra 13 است.

- در مقابل عناوین سطور (تیترها) از قرار دادن نقطه بیانی (:) اجتناب گردد.

- آغاز پاراگراف‌ها بدون فرو رفتگی باشد.

- چنانچه در متن نام یا اسامی خارجی یا معادل فارسی کلمه‌ای علمی ذکر ‌شود، باید در پانوشت به آن اشاره شود.

- چنانچه بیان جمله‌ای توضیحی و تفسیری یا اشاره به متن آیات و روایات یا متون قانونی ضرورت داشته باشد، به‌صورت پاورقی (آغاز هر صفحه از شماره 1) آورده شود.

- چنانچه نویسنده بخواهد از جدول (که همطراز با اندازه سطر است) یا نمودار استفاده نماید، لازم است در بالای هر یک به درج عنوان و شرح (مثلا جدول شماره 1: ...) بپردازد.

- تعداد کلمات مقاله بین 3500 تا 8000 کلمه تنظیم شود.

- استناد به آیات و روایات، متن قانون و یا نقل قول مستقیم در متن، بصورت برجسته (Bold) و قلم Mitra 12 می‌باشد.

- فاصله میان خطوط در سرتاسر مقاله (اعم از متون فارسی و انگلیسی) برابر با واحد 1/15 تنظیم شود.

- فاصله میان خطوط در منابع فارسی و ترجمه انگلیسی منابع، برابر با واحد 1/15 تنظیم شود.

د. نتیجه‌گیری: نتیجه تحقیق، رد یا اثبات فرضیات تحقیق و بیان یافته‌های محقق است.

- چنانچه محقق تمایل به ارائه پیشنهاد دارد باید بدون اختصاص عنوان مجزا، در انتهای نتایج، پاراگرافی را برای ارائه پیشنهاد اختصاص دهد.

 

دوم: شیوه ارجاع‌دهی

الف. مستندسازی متن مقالات

- ارجاع به منابع در مقاله بصورت درون متنی (بلافاصله پس از ذکر مطلب و در داخل پرانتز) است.

- اندازه قلم برای ارجاع درون متنی و بیان معادل‌های انگلیسیTimes New Romans 11  است.

- منابع درون متنی ترجیحاً با رنگ قرمز مشخص گردد.

+ شیوه ارجاع‌دهی به کتب (یا فصلی از کتاب)، مقالات (یا مقاله‌ای در مجموعه مقالات)، مقاله اینترنتی، پایان‌نامه یا رساله بدین نحو است:

- یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: جلد/صفحه - مثلاً (علوی، 1398: 85/2)  یا (Lane, 2020:2/85)

- دو نویسنده: نام هر دو نویسنده ذکر خواهد شد - مثلاً (علوی و محمدی، 1398: 85/2)

- بیش از دو نویسنده: بعد از ذکر نام نویسنده اول، «و همکاران» آورده می‌شود - مثلاً (علوی و همکاران، 1398: 85/2)

- چنانچه منبع مورد استفاده، ترجمه منبع خارجی باشد، نام فارسی نویسنده ذکر خواهد شد. مثلاً (مارتی، 1998: 12)

- چنانچه به فرهنگ لغت ارجاع شود ذکر تاریخ و صفحه ضرورت ندارد: (معین، ذیل کلمه فقه)

- در ارجاع به آیات قرآن به سوره و شماره آیه اشاره می‌شود – مثلاً (بقره/ 12)

- چنانچه منبع، سایت اینترنتی باشد، نام سایت مورد نظر بدون پیشوند نوشته شده و تاریخ آخرین مراجعه در مقابل آن ذکر می‌شود. مثلاً (Leader.ir, 1399)

- تفاوتی در ذکر تاریخ، بین تاریخ‌های شمسی، قمری و میلادی نیست از اینرو ذکر ش، ه، م در انتهای تاریخ ضرورت ندارد.

- چنانچه کتابی فاقد تاریخ نشر باشد از کلمه «بی‌تا» (N.D) بجای ذکر تاریخ استفاده می‌شود.

- در صورت تکرار ارجاع از یک منبع، مجدداً به منبع مزبور به‌صورت کامل ارجاع داده شده و از ذکر «همان» اجتناب شود.

ب. تنظیم منابع پایانی

- در ذکر منابع، ابتدا منابع فارسی و عربی (مجتمعاً یا منفرداً) و سپس منابع لاتین و نهایتاً سایت‌های اینترنتی آورده می‌شوند.

- منابع فارسی، عربی، لاتین و سایت‌های اینترنتی با قرار دادن سر عنوان (تیتر) بدون شماره‌گذاری از هم جدا می‌شوند.

- منابع بر اساس حروف الفبا تنظیم می‌شوند.

 - قرآن مجید، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، در ابتدای منابع بدون رعایت این قاعده و بدون ذکر نام مترجم و اطلاعات نشر قرار می‌گیرند.

- چنانچه از یک مولف چندین اثر در مقاله آورده شده، عیناً نام مولف تکرار می‌شود.

- منابع به هیچ وجه شماره گذاری نشده، با خط تیره در ابتدای هر منبع در هر سطر تنظیم می‌شوند.

+ شیوه ارجاع‌دهی به کتب

نام خانوادگی، نام (تاریخ). عنوان کتاب به‌صورت مورب. نام و نام خانوداگی مترجم یا مصحح، جلد، نوبت چاپ، محل نشر: انتشارات.

مثلاً: صفایی، سید حسین (1398). حقوق مدنی (اشخاص و محجورین). جلد اول، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات میزان.

مثلاً: صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی (1398). حقوق مدنی (اشخاص و محجورین). چاپ بیست و پنجم، تهران: سمت.

مثلاً: لفیو، واین آر (1397). سببیت، قتل و صدمات بدنی. ترجمه حسین آقایی‌نیا، چاپ چهارم، تهران: میزان.

- ذکر چاپ نخست ضرورت ندارد.

- شماره جلد و نوبت چاپ به حروف نوشته می‌شود.

نمونه ارجاع به کتب لاتین:

نام خانوادگی نام (تاریخ). عنوان کتاب به‌صورت مورب. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: انتشارات.

Beauchamp, TL (1999). Principles of Biomedical Ethics. Vol 1. 7th ed. Oxford: Oxford University Press.

Beauchamp, TL & Childress, J (1999). Principles of Biomedical Ethics. 7th ed. Oxford: Oxford University Press.

Beauchamp, TL; Childress, J & Shaw, M (1999). Principles of Biomedical Ethics. 7th ed. Oxford: Oxford University Press.

+ شیوه ارجاع‌دهی به پایان‌نامه‌ها

نام خانوادگی، نام (تاریخ). عنوان پایان‌نامه به‌صورت مورب. نام و نام خانوداگی راهنما، محل دانشگاه: نام دانشگاه.

مثلاً: احسان‌پور، سید رضا (1392). مسوولیت کیفری انتقال ایدز. به راهنمایی دکتر حسین آقایی‌نیا، تهران: دانشگاه تهران.

Ehsanpour, SR (2013). Criminal Liability for Transmission of HIV. Under the Supervision of Dr. Hossein Aghai Nia, Tehran: Tehran University.

+ شیوه ارجاع‌دهی به مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام گردآورنده، نام مجموعه مقالات به‌صورت مورب، محل نشر: ناشر، شماره  صفحات مقاله مورد ارجاع. 

مثلاً: احسان‌پور، سید رضا (1396). «اجرای قاعده عدم ضمان ناشی از ارتکاب فعل مجاز در فقه و حقوق جزایی».به کوشش علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، دایره المعارف علوم جنایی، تهران: انتشارات میزان، 128-149.

+ شیوه ارجاع‌دهی به مقالات

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه». نام مجله به صورت مورب، شماره مجله و دوره انتشار آن: شماره صفحات. 

مثلاً: صادقی، محمد هادی (1394). «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی». مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، (2)7: 99-122.

نمونه ارجاع به مقالات لاتین

نام خانوادگی حرف اول نام. «عنوان مقاله داخل گیومه». نام مجله به‌صورت مورب سال انتشار؛ دوره (شماره): صفحات.

Rein, A (1985). “Frege and Natural Language”. Journal of Philosophy, 60(23): 513-524.

Rein, A & Beauch T (1985). “Frege and Natural Language”. Journal of Philosophy, 60(23): 513-524.

Rein, A; Beauch T & Shaw, M (1985). “Frege and Natural Language”. Journal of Philosophy, 60(23): 513-524.

+ شیوه ارجاع‌دهی به سایت‌ها

نام سایت به لاتین، تاریخ کامل آخرین مراجعه، (در صورت امکان) نام سایت به فارسی در داخل پرانتز.

www.Leader.ir (1399/02/01) (سایت رسمی آیت الله خامنه‌ای)

www.WHO.org (2020/02/01) (سایت سازمان بهداشت جهانی)