ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور تربت جام، ایران

چکیده

وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق مادة 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می‌گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می‌شود. در این مقاله ریشه‌های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب‌های فقها و حقوق‌دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به‌طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه‌ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal & Juridical Aspects of General and Absolout Advovacy

نویسنده [English]

  • Ali Mohammad Hoseini
Payam Noor University, Torbat Jam, Iran.
چکیده [English]

According to Article 661 of the Civil Code, if the power of attorney is absolute, it will only be related to the management of the client's property.  A power of attorney that is for absolute possession and for a specific belonging is called absolute power of attorney, but a power of attorney that is for general possession and for absolute possession is called general power of attorney.  In this article, the jurisprudential roots of absolute and general advocacy are explained.  The books of jurists and reliable jurists will be used to clarify the matter.  At the same time, although we are facing a severe shortage of resources on the subject, it is hoped that the present work will become a new loophole for future authors and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General
  • Absolute
  • Advocacy
  • General Attorney
  • Absolute Attorney