مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران عضو مرکز وکلا قوه قضاییه

2 عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

دختران تا قبل از سن بلوغ، طفل و پس از آن، نوجوان هستند. در قانون مجازات اسلامی، اگر دختر تا قبل از 9 سال شمسی، حتی اگر بالغ باشد، مرتکب جرم تعزیری شود، مسئولیتی نخواهد داشت. البته می‌توان آن‌ها را در صورتی که به بلوغ نرسیده باشند، از نظر فقهی، مستحق تنبیه دانست که نمی‌توان آن را در حقوق ایران، تعزیر نامید. ضمانت‌اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی، چه پسر و چه دختر، حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص، تفاوتی بین آن‌ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، به مجازات مذکور در مادۀ 89 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است، به مجازات مذکور در مادۀ 89 محکوم نمی‌شوند که دلالت بر تفاوت میان دختران و پسران دارد. با لحاظ اطلاقِ تعزیر در مواد 88 و 89، که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است، و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت‌اجرای ارتکاب هر نوع جرمِ تعزیری توسط دخترِ نوجوان را برحسب سن، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان‌یافتۀ مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Responsibility of Teenager Girl to Commit crimes Taazir in Imamieh Jurisprudence and Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

 • Misagh Shirazi 1
 • Abolhasan Shakeri 2
1 Masters of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Member of Judiciary Lawyers Center
2 Associate professor of Department of Criminal law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Girls are children before puberty and then teenagers. In the Islamic Penal Code, if a girl commits Ta'zir before the age of 9, even if she is an adult, she will not be held liable, although they can be considered jurisprudentially deserving of punishment if they have not reached puberty. In Iranian law called it Ta'zir. The guarantee of committing a criminal offense after 9 years to 15 solar years, whether a boy or a girl, even if they are adults and teenagers, is security and educational measures, in which there is no difference between them. If girls commit this after reaching the age of 15, they will be sentenced to the punishment mentioned in Article 89 of the Penal Code, but if boys commit this after reaching the age of 15, if it is still proven They have not reached the age of puberty because the punishment is a branch of criminal responsibility and reaching the age of puberty. They are not sentenced to the punishment mentioned in Article 89 of the Penal Code, which indicates the difference between girls and boys. Considering the application of Ta'zir in Articles 88 and 89 of the Penal Code, which include whether the Ta'zir is prescribed by Shari'a or not, and the narrow interpretation of criminal law in favor of the accused, the guarantee of committing any Ta'zir crime by a teenage girl And the reduced education or punishment mentioned in these articles, which indicates that there is no difference between them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Girl
 • Adolescent
 • Punishment
 • Maturity
 • Age
دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 6
سال دوم، شماره ششم، پاییز 1400
آذر 1400
صفحه 37-59
 • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 آذر 1400