مسؤولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

بازارگردان، به‌عنوان یکی از فعالان بازار اوراق بهادار، می‌تواند نقش بسزایی در کنترل بازار و نقدشوندگیِ آن داشته باشد. تعهدات و تکالیف این شخص در راستای انجام بازارگردانی، اصولاً دربرابر سه دسته از اشخاصْ ممکن و متصور است: دربرابر بورس، دربرابر سرمایه‌گذار (طرفِ قراردادِ تأمینِ مالیِ بازارگردانی) و دربرابر سهامداران و سرمایه‌گذاران در سهام موضوع بازارگردانی. احراز مسئولیت بازارگردان دربرابر هریک از اشخاص اخیرالذکر، مستلزم بررسی نوع رابطۀ حقوقی میان آن‌هاست. بر این اساس، چنانچه وجود قرارداد میان بازارگردان و هریک از این اشخاص محرز شود، مسئولیت بازارگردانْ تابع شرایط مسئولیت قراردادی است. در غیر این صورت، مدعیِ ورودِ زیان باید شرایط و ارکان مسئولیت مدنی غیرقراردادی را اثبات کند تا خسارت او جبران شود. همچنین در رابطۀ قراردادیِ بازارگردان باید با لحاظ این‌که تعهداتش در زمرۀ تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه، جنبۀ اثباتی قضیه را بررسی کرد و او را مسئول جبران خسارت قلمداد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Liability of the Market Maker in Order to Market the Securities

نویسندگان [English]

  • Nima Alijannejad 1
  • Hamid Abhary 2
1 PhD Student in Private Law, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.
2 Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

As a securities market participant, the market maker can play an important role in controlling the market and its liquidity. The obligations and duties of this person in order to conduct marketing are basically possible and imaginable against three categories of persons: against the stock exchange, against the investor (the party to the marketing financing contract) and against the shareholders and investors in the shares subject to marketing. Liability of the market maker to any of the latter requires consideration of the type of legal relationship between them; Accordingly, if the existence of a contract between the market operator and any of these persons is established, the market manager's liability is subject to the terms of the contractual liability; Otherwise, the claimant must prove the terms and conditions of non-contractual civil liability in order to be compensated. Also, in a contractual relationship, the market maker must consider the positive aspect of the case and hold him liable for damages, given that his obligations are in the category of liability by or commitment to the result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market maker
  • Investor
  • Stock exchange
  • Third party
  • Shareholder