منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیحان.

10.22034/clth.2023.556904.1103

چکیده

تاکنون تحقیقی جامع در رابطه با جامعه‌ شناسی منع خشونت علیه زنان صورت نگرفته است، به طوری که تحولات موجود در این عرصه از منظر جامعه شناسی به دور مانده است. اگرچه بازیگران اصلی (دولت‌ها و سازمانهای بین المللی) در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بیشماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می‌سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند. در نتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند دارای میزانی از تاثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیر دولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی و طبقه بندی بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

non-violence against women with an approach to the Sociology of structures-behaviors and interactions of actors

نویسندگان [English]

  • amirreza mahmoudi 1
  • seyedeh mahshid miri balajorshari 2
1 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan Branch.
2 department of law, faculty of humanities, islamic azad university, lahijan branch.
چکیده [English]

So far, no comprehensive research has been conducted on the sociology of non-violence against women, so that the current developments in this field are far from the sociological perspective. Although the main actors (governments and international organizations) are steadfast in the fight against and prevention of violence against women, the process of preventing violence against women involves a very large number of domestic and international actors, large and small. There are countless providers domestically and internationally, including credible and passive actors who distribute and promote legitimacy in the areas of prevention, prevention and reduction of violence against women. Actors of value producers who are active in the field of development of non-violence against women, both domestically and internationally, with their guidance measures pave the way for the development and implementation of sustainable measures to reduce violence against women. There are also social actors in the field of violence against women who, with their consistent behaviors, apply the necessary formalities in the field of prevention and prevention of violence against women. As a result, it is clear that the actors in the field of non-violence against women, in any quality and in any quantity, have a degree of influence in this field and should not be considered insignificant due to being internal, non-governmental, etc. In this research, with a theoretical approach and a descriptive method, we seek to study and classify social actors in the field of non-violence against women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology
  • Prohibition of violence against women
  • Leading actors
  • Service providers
  • Value producers