رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

قاعدۀ نفی سبیل از ذیل آیۀ 141 سورۀ نساء مستفاد می‌گردد: «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبت‌به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود.» مسئلۀ این تحقیق آن است که درصورت تعارض میان قاعدۀ نفی سبیل و قاعدۀ آمرۀ بین‌‌المللی، کدام یک مقدم است؟ قاعدۀ آمرۀ بین‌المللیِ مبیّنِ توافقِ جمعیِ کشورها در حدی است که غیرقابل‌تغییر است و تنها با قاعدۀ آمرۀ بین‌المللی‌ای با همان «عمومیت» و «کلیت» می‌توان آن را تغییر داد. در صورتی که قاعدۀ آمرۀ بین‌المللی منبعث از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد، تنافی‌ای با قاعدۀ نفی سبیل ندارد، اما در صورتی که مبنای قاعدۀ آمره تنها عرف عقلا یا توافقِ جمعیِ کشورها باشد، ممکن است مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد. در این پژوهش، احتمالات ورود، حکومت، تخصیص یا تخصص میان قاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و تقدمِ قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بین‌المللی، در هر صورت، از منظر کشور اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between Nafy-e-Sabil (Denial of Rule of Infidels) Rule and International Jus Cognes Rule

نویسنده [English]

  • Alireza Ebrahimi
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The rule of Nafy-e-Sabil is derived from the 141th verse of Nesa chapter indicating " god does not allow infidels to govern Muslims ". This study has aimed to respond this question:" if there is a conflict between Nafy-e-Sabil and jus cognes which one has precedence over another? " international jus cognes indicates the consensus of countries in extend to which it cannot be changed and jus cognes just is changeable by that generalities. if the international jus cognes is derived from divine book and tradition and corresponds with religious principles, it is not in compatible with Nafy-e-Sabil. But if the principle of jus cognes only includes the common law of wise people and scholars or consensus of countries, its provisions may be incompatible with Nafy-e-Sabil. The probabilities of entering or governing, and allocating between these two rules have been investigated and the precedence of Nafy-e-Sabil over jus cognes has been emphasized by Islamic country.
Keywords: Nafy-e-Sabil (denial of rule of infidels), international jus cognes, Islamic rights, governance, entrance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • قاعده نفی سبیل
  • قاعده آمره بین المللی
  • حقوق اسلام
  • حکومت
  • ورود