چیستی و چالش‌های شناسایی «حق بر شیردهی» به مثابه یک حق بشری: بایستگی رهیافت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم.

2 دانشگاه قم

10.22034/clth.2023.556985.1104

چکیده

تغذیه با شیر مادر چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حـق مـادر در هـمه اسـناد حقوقی الزام‌آور به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. دیدگاه‌های فمینیستی نیـز در طـول دهه‌های گذشته، چالشی دیگر بر این موضوع بوده است. به طور مثال، ون استریلک به عنوان یک فمنیست ادعا کرده است که شیردهی به زنان قدرت می‌دهد و به برابری جنسیتی در شـیوه‌های مختلف کمک می-کند. نخست، این که قدرت یک زن برای کنترل بـدنش و انتخـاب او در ایـن مورد را که چگونه از آن استفاده کند، تأیید می‌نماید و دوم این که در پیوند با نکته اول تغذیه با شیر مادر نظریه غالب راجع به سینه‌ها به عنوان اهداف اولیه جنسـی و توسـعه دیـدگاه جنسیتی نسبت به زنان را به خوبی به چالش میکشد. شیردهی یک حق باروری است، زیرا یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ میدهد و یک حق مادری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Mohamad Setayeshpur 1
  • Fatemeh Sadeghi 2
1 Assistant Prof. Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom.
2 University of Qom
چکیده [English]

تغذیه با شیر مادر چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حـق مـادر در هـمه اسـناد حقوقی الزام‌آور به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. دیدگاه‌های فمینیستی نیـز در طـول دهه‌های گذشته، چالشی دیگر بر این موضوع بوده است. به طور مثال، ون استریلک به عنوان یک فمنیست ادعا کرده است که شیردهی به زنان قدرت می‌دهد و به برابری جنسیتی در شـیوه‌های مختلف کمک می-کند. نخست، این که قدرت یک زن برای کنترل بـدنش و انتخـاب او در ایـن مورد را که چگونه از آن استفاده کند، تأیید می‌نماید و دوم این که در پیوند با نکته اول تغذیه با شیر مادر نظریه غالب راجع به سینه‌ها به عنوان اهداف اولیه جنسـی و توسـعه دیـدگاه جنسیتی نسبت به زنان را به خوبی به چالش میکشد. شیردهی یک حق باروری است، زیرا یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ میدهد و یک حق مادری است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حقوق زنان
  • حق شیر
  • تغذیه فرزند
  • شیردهی