حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی حقوق عمومی، ایران.

چکیده

امروزه امنیت اقتصادی، به‌عنوان یکی از ابعاد تشکیل‌دهندۀ امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به‌نحوی‌که اثر بهره‌مندی از قدرت اقتصادی، هم‌تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقولۀ امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل‌طرح است و سطح ملی آن با مقولۀ امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقۀ امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به‌عنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم‌ترین ارکان تصمیم‌ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت‌های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینۀ امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می‌گیرد. این تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده‌است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه‌بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش‌ها در تشخیص حدود صلاحیت‌ها، بیان‌گرِ جایگاه ویژۀ شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانون‌اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می‌شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Competence of the Supreme Council of National Security in Economic Security with Emphasis on National Security

نویسنده [English]

  • Hossein Bagheri Zarrin Ghabaee
PhD in Public Law, Iran.
چکیده [English]

Nowadays economic security, as one of the dimensions of national security, enjoys great importance, so that the effects of having economic power are considered in line with the military power. Therefore, special attention to economic security is necessary and this kind of security can be brought up in both normal and national levels which the latter is related to the national security category. In the Iran constitution, the Supreme National Security Council, as the supreme authority of decision making is considered as one of the most important pillars of decision making. In this regard, the understanding the limits of the Supreme National Security Council competence in the field of economic security is subject to this research.
The research method is library-based and descriptive-analytical.
The results indicate the special position of the Supreme National Security Council in the adoption of economic security decisions from the perspective of national security. It is not possible to violate or suspend economic principles enshrined in the constitution, but the Supreme National Security Council’s approvals are considered more important than the normal laws and parliament does not have the possibility of violating, amending or stopping its approvals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: security
  • constitution law
  • National Security
  • economic security
  • Supreme Council of National Security