تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران.

چکیده

حقوق عینی و دینی با مقسم‌های خود به‌عنوان ستون فقرات نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی؛ در حقوق ایران مورد تصریح واقع نشده است، اما در برخی قوانین اثر این تقسیم‌بندی دیده می‌شود. اشاره متون فقهی به دین، حق دینی و التزام شباهت با تقسیمات حق در فرانسه را به ذهن متبادر می‌کند، به‌طوری که حقوق‌دانان در کنار الزام و التزام و انواع آن از تقسیم‌بندی حقوق فرانسه به اعتبار متعلق آن از تعهدات عادی و عینی الهام گرفته‌اند. آیا این امر ما را در شناخت هر چه بهتر حق دینی یاری می‌نمایند؟ از آنجا که مبنای این تقسیم در زادگاه اروپای آن تلفیق میان تعهد و عین است، پذیرش آن در حقوق ایران تحت عنوان حقوق دینی عادی (تعهد عادی) و حقوق دینی عینی (تعهد عینی) باعث سردرگمی خواهد بود؛ لذا با رویکردی انتقادی تقسیم حق دینی، به دینی مطلق و مقید (محدود) مورد پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Chose in action Right with a Critical Approach

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ranjbar 1
  • Seyed Hossein Sadat Hosseini 2
1 Ph.D of Private law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

Chose in possesion and chose in accion Rights with their dividers as the basees of Roman-German law systems in Iran's law are not stipulated, but in some laws the effect of this division can be seen. Referring of jurisprudential texts to Dept brings to mind the chose in action Right and the obligation to resemble with divisions of law in France, so that lawyers, along with their obligation and requirements and their types, are inspired by the division of French law into ordinary and objective obligations. Does this matter help us to understand better the chose in action right? Since the basis of this division in its hometown of Europe is the combination of commitment and the source, its acceptance in the law of Iran under the name of Ordinary chose in action Rights (Ordinary Commitment) and Objective chose in action Rights (Objective Commitment) will cause confusion; Therefore, with a critical approach, the division of the chose in action Right into absolute and bound (limited).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chose in action
  • Commitment
  • Obligation
  • Religious Commitment
  • Objective Commitment