واکنش حقوقی نسبت به پدیده نوظهور هوش مصنوعی از منظر ابتکارات قانونی اخیر اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/clth.2024.2017116.1170

چکیده

هوش مصنوعی به‌عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه‌ای از علوم، نظریه‌ها و فنون، به‌ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه‌ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت‌های شناختی انسان توسط ماشین می‌باشد. هوش مصنوعی و تصمیم‌گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش‌های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می‌شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به‌دنبال ترکیبی از مدل‌های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بحث‌های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی‌نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل‌های مختلف نظارتی را فراهم می‌کند. ترکیبی از چارچوب‌های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می‌رسد که بحث‌های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می‌شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم‌های هوش مصنوعی باید تعیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Response to the Emerging Phenomenon of Artificial Intelligence from the Perspective of Recent European Legal Initiatives

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javanbakht 1
  • Reza Sadeghnejad 2
  • Ebrahim Yaghouti 3
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
3 Associate Professor, Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran, Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Artificial intelligence as a young field includes a set of sciences, theories and techniques, especially mathematics, statistics, probabilities and computer science, whose purpose is to reproduce human cognitive capacities by machines. Artificial intelligence and algorithmic decision-making are creating new technological challenges for the normative environment around the world. Basic legal principles such as non-discrimination, human rights, transparency, should be strengthened with regulatory interventions. According to the nature of the subject, the present research has been conducted in terms of practical purpose and in terms of gathering information by documentary method and through the study of valid laws and sources and the obtained information has been analyzed in a descriptive-analytical manner. This article seeks a combination of hard law and soft law regulatory models, based on this assessment, recent European legal initiatives are analyzed. Ongoing discussions in the Council of Europe have concluded that several strategic options should be presented to stakeholders for further consultation. This approach provides the possibility of measuring and balancing the advantages and disadvantages of different monitoring models. A combination of normative frameworks deserves more attention. The current debate in Europe seems to be a suitable laboratory for other countries around the world that are faced with the task of determining how to design the legal environment for artificial intelligence systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • European Union
  • Hard Law
  • Soft Law