دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1402 
حقوق امنیت جسمانی و روانی حیوانات در جامعه اسلامی از منظر قرآن و روایات

صفحه 39-52

10.22034/clth.2024.2020570.1179

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی؛ فاطمه نرگسی