امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 استادیار حقوق خصوصی عضو هیات علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می‌تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق‌کنندۀ هوش مصنوعی پرداخته می‌شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می‌شوند و تحلیل می‌گردند. در صورتی که ضرری به‌واسطۀ آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می‌توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به‌نوعی آگاهانه بوده و همچنین نمایندۀ شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده‌است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه‌دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته‌است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی‌توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسۀ مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریۀ نمایندگی تحلیل گشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of civil liability of artificial general intelligence due to damage in civil law

نویسندگان [English]

 • Ali Valipour 1
 • mohsen esmaeili 2
1 Senior Private Law Law School and Islamic teachings Imam Sadegh University, Tehran. Iran
2 Assistant Professor of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran.Tehran, Iran
چکیده [English]

Advanced artificial intelligence, based on its knowledge and experience, can intend and perform various actions to achieve its goal. In this article, first, the identity and definition of the technology that creates artificial intelligence is discussed. Then the examples of losses due to its independent act are stated and analyzed. In case of harm to a person due to those actions, according to the theory, artificial intelligence can be considered responsible. Because it is conscious and also does not represent another person and has harmed independence. In the following, it is determined that the creators, users and owners or developers of artificial intelligence are also responsible and their level of responsibility is determined. According to the Iranian legal system, artificial intelligence cannot be called a person because it is not subject to the current definition of a natural person or a legal person. To establish the basis in artificial intelligence liability, civil liability caused by damages to animals and property of owners, minor and insane guardians, and agency theory are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial general intelligence
 • civil liability
 • damage
 • compensation
 • civil rights
دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 6
سال دوم، شماره ششم، پاییز 1400
آذر 1400
صفحه 1-16
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 آذر 1400