تعهدات مشترک زوجین در زمینه مسائل غیرمالی و ضمانت اجراهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی شمس، گنبد کاووس، ایران

2 گروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.

10.22034/lth.2023.562310.1123

چکیده

هدف از این پایان نامه، بررسی تعهدات مشترک زوجین در خصوص مسائل غیرمالی و تعیین ضمانت اجراهای آن است. نتایج نشان داد، درمورد تعهدات اختصاصی غیر مالی زوج مقنن ایران در قوانین جزایی اصلاً ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. در رابطه با تعهداتی که زوجه در قبال زوج دارد نیز درمورد وظیفه تمکین صرفاً ضمانت اجرای مدنی وجود دارد که عبارتند از سقوط نفقه و حق قسم. دررابطه با سکونت زن در منزل تعیینی شوهر نیز هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه امتناع زوجه از سکونت در منزل تعیینی شوهر بدون مانع مشروع از مصادیق نشوز است، دراین فرض نیز امتناع زوجه موجب سقوط نفقه و حق قسم می شود. دررابطه با تعهدات مشترک زوجین تنها وظایف وفاداری و حضانت دارای ضمانت اجرای مدنی و جزایی موثری هستند،اما در رابطه با وظایف حسن معاشرت و معاضدت درتشدید مبانی خانواده و تربیت فرزند تنها ضمانت اجرای مدنی که عبارت از طلاق و سقوط نفقه باشند، در نظر گرفته شده است و هیچ ضمانت اجرای جزایی در نظر گرفته نشده است. مقنن ایران اکثریت موارد طلاق رابه عنوان ضمانت اجرای امتناع زوجین از تعهدات زوجیت عنوان کرده که از این حیث نیز به قانون ایران نقص وارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint Obligations of Spouses in the Field of Non-financial Issues and Guaranteeing Their Implementation

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Nafar 1
  • Abdolreza Bay 2
  • Mohammad Manghoush 3
1 M.A Student in Private Law, Shams Institute of Higher Education, Gonbad Kavos , Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Iran
3 PhD student of international law, Islamic Azad University, Damghan Branch, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this thesis is to examine the joint obligations of couples regarding non-financial issues and determine the guarantee of their implementation. The results showed that Iran's lawmaker has not considered any enforcement guarantee in the criminal laws regarding the exclusive non-financial obligations of the couple. In relation to the obligations that the wife has towards her husband, there is only a civil enforcement guarantee for the duty of compliance, which includes the loss of alimony and the right of oath. There is no enforceable guarantee in relation to the wife's residence in the husband's designated home, but considering that the wife's refusal to live in the husband's designated home is not a case of marriage without legitimate obstacles, in this case, the wife's refusal also causes the loss of alimony and oath. In relation to the joint obligations of the spouses, only the duties of loyalty and custody have an effective civil and criminal enforcement guarantee, but in relation to the duties of good company and assistance in strengthening the foundations of the family and raising children, only the civil enforcement guarantee, which consists of divorce and loss of alimony, is considered. and no guarantee of criminal execution has been considered. Iran's legislators have defined the majority of divorce cases as a guarantee for the couple's refusal to fulfill their marital obligations, which is also flawed in Iran's law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Non-financial Obligations
  • Marriage
  • Performance Guarantee