دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1401 
واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

صفحه 1-13

10.22034/lth.2022.552496.1080

حمید ابهری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی؛ احسان نعمتی