اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی بهادری جهرمی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق عمومی

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/abahadorij
judiciaryjournalgmail.com

سردبیر

دکتر حسین میرمحمد صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی، گروه جزا و جرم شناسی

law.sbu.ac.ir/~h_sadeghi/activities
drsadeghi128yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نجادعلی الماسی

حقوق بین الملل خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~nalmasi
nalmasiut.ac.ir

دکتر سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~habiba
habibaut.ac.ir

دکتر حمید مسجد سرایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

hmasjedsaraie.profile.semnan.ac.ir/#about_me
h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

دکتر عباسعلی کدخدایی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~kadkhoda
kadkhodaut.ac.ir

دکتر سید فضل الله موسوی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~fmousavi
fmousaviut.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375329
ebrahim_beigzadehsbu.ac.ir
29903050

دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/~h_sadeghi/activities
drsadeghi128yahoo.co

دکتر حسینعلی سعدی

فقه و حقوق استاد فقه و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

isu.ac.ir/cv.php?cv=257&mod=bcv&slc_lang=fa&sid=1
saadiisu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر جواد صالحی

حقوق بین‌الملل دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران

www.magiran.com/author/profile/446616/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c
javadsalehipnu.ac.ir
0000-0002-7402-1176

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عباس پور هاشمی

حقوق بین‌الملل عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (CIFILE)، تورنتو، کانادا

civilica.com/p/115400/
pzh.farsgmail.com
0000-0002-4107-2938

مدیر نشریه

دکتر محمدرضا پنداشته‌پور

حقوق خصوصی استادیار موسسه آموزش عالی ایرانیان

iranian.ac.ir/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
pendashtepoorut.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

علی اکبری

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

aliakbari11yandex.ir
0000-0002-3274-9599

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر زهرا ساعدی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

economics.scu.ac.ir/~zahrasaedi
zahrasaedi84gmail.com
0000-0002-7755-076X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمیدرضا منیبی

حقوق بین‌الملل استادیار گروه حقوق، دانشگاه رئوف دنگتاش، نیکوزیا، قبرس شمالی

ensani.ir/fa/article/author/30823
hamidreza.monibirdu.edu.tr
000-0003-3254-0362