خوانش‌های متناسب با فلسفه سیاسی فارابی در سیاست‌گذاری جنایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/clth.2023.2004481.1147

چکیده

در دوران فترت کنونی که تجدد را نمی‌توان نادیده گرفت، شاید فلسفه بتواند ما را از گم‌شدن در برهوت بی‌خردی ـ که به سرعت در جهان گسترش می‌یابد ـ حفظ کند. مراد از فلسفه سیاسی اسلامی، نوعی از فلسفه سیاسی است که مبانی و ارکان آن بر محور توحید استوار گشته و پیش‌فرض‌ها و غایات آن با آموزه‌های اسلامی سازگار است. فارابی نخستین فیلسوفی است که تلاش کرد فلسفه سیاسی کلاسیک را با آموزه‌های اسلامی مرتبط تا آنجا که ممکن است هماهنگ نماید. ایشان با بازسازی حکومت نبی به زبان فلسفی، طرحی برای یک حکومت راستین و مدینه فاضله ارائه و می‌کوشد پیوندی میان تمدن اسلامی و تأملات عقلانی و فلسفی برقرار نماید. در ادوار مختلف سیاست‌گذاری جنایی در کشور با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، کرامت انسانی، عدالت‌ورزی، شایسته‌سالاری، نظارت همگانی (بر عملکرد حکمرانان) پاسخگویی، شفافیت، امنیت، برائت و مصونیت شهروندان مواجه بوده‌ایم که این امر محل چالش گسترده برنامه‌ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است. محل مناقشه آنجاست که سیاست‌گذاری کرده ایم تا به افقی دست یابیم که نمی دانیم کجاست؟ از منظر فارابی، وظیفه نخست فیلسوف آن است که درد‌ها و کژی‌های جامعه را دریابد و برای آن درمان ارائه کند. از این حیث دستگاه فکری فارابی کمک می‌کند که از خشونت دوری کنیم و مبنا را بر عقلانیت بگذاریم. ازاین‌روی فلسفه اسلامی لازم است ادامه اجتماعی یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farabi's Political Philosophy in Iran's criminal Policymaking

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadi 1
  • Salman Konani 2
  • Mohamad Mehdi Kiani 2
1 Ph.D Student, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the current era, when renewal cannot be ignored, maybe philosophy can save us from getting lost in the emptiness of ignorance - which is spreading rapidly in the world. Islamic political philosophy refers to a type of political philosophy whose foundations and pillars are based on monotheism and whose presuppositions and goals are compatible with Islamic teachings. Farabi is the first philosopher who tried to connect classical political philosophy with Islamic teachings. By reconstructing the Prophet's government in philosophical language, he presents a plan for a true and utopia government and tries to establish a link between Islamic civilization and rational and philosophical reflections. In different periods of criminal policy in the country, we are faced with different perceptions and interpretations of the concepts of individual and social rights and freedoms, human dignity, justice, meritocracy, public supervision (on the performance of rulers), accountability, transparency, security, innocence and immunity of citizens. We have seen that this issue has been the place of a wide challenge for planners and executives. The place of dispute is where we have made policies to reach a horizon that we don't know where it is? From Farabi's point of view, the philosopher's first duty is to find out the pains and crookedness of the society and provide treatment for it. In this sense, Farabi's intellectual system helps us avoid violence and base it on rationality. Therefore, Islamic philosophy needs to continue socially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farabi
  • Islamic Political Philosophy
  • Criminal Politics
  • Utopia