حکم احیا اراضی موات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/clth.2023.2011795.1156

چکیده

زمین‌های موات، زمین‌هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد. این تحقیق به‌روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه‌گیری انجام شده است. این مقاله با بهره‌گیری از روایت‌های مربوطه به‌بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به‌روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی‌شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق‌نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی‌که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می‌توانند تمام زمین‌های بایر را آباد کنند و مالک آن‌ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می‌شود، لذا فقط حق بهره‌برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین‏های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می‌داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع‌بودن تصرف را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Restoration of Dead Lands

نویسندگان [English]

  • Maryam Zoormand 1
  • Hossein Ahmari 2
  • Reza Abbaspoor 3
1 PhD Student in Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Islamic Azad university, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Islamic Azad university, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

This research has been carried out in a descriptive and analytical way by examining library studies, and conclusions drawn by examining jurisprudential sources and existing documents. Using the relevant narratives, this article has discussed the rulings and divisions, and the application and non-application of Imam's permission in the ownership of these lands from two legal and jurisprudential points of view, and it has shown through the ijtihad method that one who revives the land does not become the original owner of the land. The ruling of ownership, for the revivalists of the dead land, is fixed and definite based on Islamic traditions, and the jurists also agree on the principle of this issue. This ruling is a preliminary ruling and should definitely be issued under normal conditions, but today, with the advancement of technology, those in power Wealth can easily develop all the barren lands and become their owners, and this is against Article 45 of the country's constitution. Based on the requirements of the time, this ruling is interpreted as a secondary ruling, so it only has the right to exploit it. In the end, this study showed that the permission to take possession of favorable lands legally depends on its restoration. Article 143 of the Civil Code regarding the revival of favorable grounds, the registry office only considers possessions that are legitimate and legal. Still, there is no need to prove it in the courts and judicial authorities of the possessor and possession does not have legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dead
  • Revival
  • Primary Ruling
  • Secondary Ruling