بازاندیشی و ممیزی معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضایی در سیستم حقوقی ایران و سند بین‌المللی بنگلور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/clth.2023.2012735.1157

چکیده

دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه نفوذ معنوی و سلامت خود را از نحوه عملکرد متصدیان امر به عاریه می‌گیرد، علیهذا فردی که در مقام قضاوت قرار دارد، باید تحت یک تکلیف عام ملزم به رعایت کلیه معیارهای رفتاری سلبی و ایجابی تعیین شده باشد تا رأی صادره مورد تردید طرفین دعوا قرار نگیرد. این شرایط اعم از معیارهای رفتاری فردی و سازمانی ایجابی و سلبی و یا شاخص‌ها و اصول بنیادینی است که بستر یک دادرسی عادلانه را فراهم می‌کند و در قوانین بین‌المللی مانند سند رفتار قضائی بنگلور مورد پذیرش جوامع مختلف قرار گرفته‌اند. با تأکید بر این نکته که به‌کارگیری روش‌های استانداردشده در مدیریت قضائی نقش مهمی در احیای حقوق عامه دارد، هدف نگارنده دراین‌نوشتار تبیین و تشریح شاخص‌ها و معیارهای معنون در نظام قضائی ایران و سند رفتار قضائی بنگلور به‌صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد. درهمین‌راستا این پژوهش سعی دارد ضمن تشریح معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضائی در نظام حقوقی ایران و سند بین‌المللی بنگلور به بررسی برخی از نواقص موجود دراین‌زمینه بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking and Auditing the Negative and Positive Criteria of Judicial Behavior in Iran's Legal System and the Bangalore International Document

نویسندگان [English]

  • Zahra Akbari 1
  • Mohamad Ali Ardebili 2
  • Mohammad Ashouri 3
  • Nasrin Mehra 2
1 PhD, Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran Iran.
3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The judicial system, as one of the most important pillars of the fulfillment of justice and the revival of public rights borrows its spiritual influence and health from the performance of its officials a person who is in a judgment position has to be required as a general requirement to observe all the affirmative and negative criteria of the judicial behavior so that his/her verdict may not be doubted by any party.These requirements include the affirmative or negative criteria of personal and organizational behavior,the indicator and the fundamental principles that result in a fair trial and have been recognized internally in documents like the Bangalore Principles of Judicial Conduct. Emphasizing the fact that the implementation of standardized methods isof significant importance in judicial management in terms of people’s rights the goal of the current study is to explain and describe the indicator and criteria specified in the Iranian judicial system and Bangalore Principles of Judicial Conduct using a descriptive and analytical methodology. In this regard,the current study attempts to describe the affirmative and negative criteria of judicial behavior in the Iranian judicial system and Bangalore Principles of Judicial Conduct and investigate some shortcomings in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criteria of Judicial Conduct
  • Affirmative and Negative
  • The Bangalore Principles of Judicial Conduct
  • Conduct Inside and Outside an organization