بازخوانی حق بر تقاضای ثبت اموال غیرمنقول در معاملات با حق استرداد از دیدگاه قانون ثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس حقوق ثبت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران.

10.22034/clth.2023.2013576.1159

چکیده

با توجه به سخت‌گیری‌های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته‌اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال‌دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال‌دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال‌گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می‌شود ـ آن هم به‌شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال‌گیرنده و عدم وصول اعتراض ـ معلوم می‌گردد که قانون‌گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسأله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به‌طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده‌اند، لذا در این تحقیق که با شیوه توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است، این مسأله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت باتوجه به شایع‌بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه‌گیری شده است که اگرچه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، ازجمله عقود معتبر می‌باشند، ولیکن قانون‌گذار در جهت حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده‌اند، حتی درصورتی‌که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال‌گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال‌دهنده پذیرفته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading the Right to Demand Registration of Immovable Property in Transactions with the Right of Restitution from the Point of View of the Registration Law

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen Razavi Asl
Ph.D. of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Lecturer on registration law of Tolo Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran
چکیده [English]

Considering the strictness of the legislator in accepting the request for registration of real estates that are subject to transactions with the right of restitution and accepting the request for registration of such properties from the transferor pursuant to Article 33 of the Registration Law, except in cases where the confirmation of the transfer- The giver or the decision of the judicial authority from the transferee of the transferee's request for registration is accepted - on the condition that the right of restitution expires and the transferee's ownership is certain and no objection is received - it is clear that the legislator of registration, transactions with the right of restitution is not included in the transfer of ownership transactions and this issue indicates that in the registration law, transactions with the right of return and specifically, examples such as conditional sale, are not considered among the transfer of ownership items. Therefore, in this research, which was carried out with a descriptive-analytical method and a library method, this issue and the necessity of preserving the public interest from the point of view of the registration law, considering the prevalence of such transactions in the society, has been investigated and such a result It has been concluded that although according to Iran's civil law and the opinions of Shia jurisprudence scholars, conditional sale and other types of transactions with the right of restitution are valid contracts, However, in order to protect the public rights of the people of the society and to prevent the abuse of the benefited people and the exploitation of the needy class of the society, according to the provisions of Article 33 of the Registration Law, the legislator has decreed that in the case of real estates that are subject to transactions with the right of restitution, even in If the return deadline has expired and the property is in the hands of the transferee, the transferor's request for property registration will still be accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Sale
  • Peace of Mind
  • Transactions with the Right of Restitution
  • Usurious Transactions
  • Registration Law