بررسی چالش های نحوه محاسبه و تعیین مقدار پنج نوع مهریه رایج(سکه طلا،وجه نقد، مهرالسنه،سفرهای زیارتی،گل)در ادارات اجرای اسناد رسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه آموزشی عالی کار قزوین، قزوین، ایران.

10.22034/lth.2023.1975826.1133

چکیده

مهریه یا صداق، تعهد مالی است که زوج به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می گردد. همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد نکاح هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد . مالیت داشتن، قابل تملک بودن مهر به وسیله زن ، معلوم بودن، دارای منفعت عقلایی مشروع بودن و قابل تسلیم بودن از شرایط مهر براساس مواد ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۰ و مواد دیگر قانون مدنی می باشد. نگارنده در این مقاله به پنج نوع مهریه رایج(سکه طلا ، وجه نقد، مهرالسنه، سفرهای زیارتی و گل )پرداخته و بیان می دارد که در خصوص سکه طلا ، مقدار آن از طریق استعلام از اتحادیه طلا و جواهر صورت می پذیرد،در مورد وجه نقد،مقدار آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد محاسبه می گردد ، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند درخصوص مهرالسنه با ارجاع به کارشناس رسمی مقدار آن تعیین می گردد. در خصوص سفرهای زیارتی (حج و کربلا و... )از سازمان حج و زیارت و درخصوص گل نیز از اتحادیه گل فروشان استعلام می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Challenges of How to Calculate and Determine the Amount of Five Common Types of Dowries in Official Document Execution Offices

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Nasrollahi
  • Mahdi Mohammadi
Qazvin Higher Education Institute, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Dowry or Sadaq is a financial obligation that a couple is obliged to pay when the marriage contract takes place. He is also obliged to pay it every time the woman demands after the marriage. Having property, being able to acquire the dowry by a woman, being known, having a legitimate rational interest and being surrenderable are the conditions of the dowry based on articles 1078 to 1080 and other articles of the Civil Code. In this article, the author discusses five types of dowry (gold coin, cash, dowry, pilgrimages and flowers) and states that regarding the gold coin, its amount is determined by asking the gold and jewelry union. In the case of cash, its amount is calculated in proportion to the change in the annual price index of the time of payment compared to the year of the contract execution, which is determined by the central bank, unless the couple has agreed otherwise during the execution of the contract, regarding the dowry by referring to an official expert. Its value is determined. In regards to pilgrimages (Hajj and Karbala, etc.), inquiries are made to the organization of Hajj and pilgrimage, and regarding flowers to the florists' union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • Marriage Certificate
  • Execution Office
  • Gold Coin