مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوقی ،دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/lth.2022.696923

چکیده

در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی رسما وارد نظام حقوقی ایران شد ؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانهای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به‌صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی بایست تمام قوانین و مقررات در کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسئولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلأ در قوانین موضوعه به‌وضوح احساس می‌شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می‌کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولاً مسئولیت مستقیماً بر عهده شخص حقوقی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Responsibility of Legal Entities in Imami jurisprudence and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • seyed sajjad mirshojaei 1
  • faezeh moghtadaee 2
1 Department of Jurisprudence and Legal Principles, Faculty of Theology, North Tehran Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Theology, Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law Principles, Azad University of North Tehran
چکیده [English]

In the Islamic Penal Code of 2013, for the first time, the criminal responsibility of the legal person officially entered the Iranian legal system, although before that the Law on Criminal Offenses had spoken of in article 19 of itself, but we should formally consider the penal code as the innovator of this legal basis, on the one hand, because in accordance with Article 4 of the Constitution, all laws and regulations in the country must be based on jurisprudential and sharia standards
From a jurisprudential point of view, it seemed necessary to examine the basis of the criminal responsibility of the legal person, since this void was clearly felt in the following laws and also created many negative effects. In this article, accepting the fact that it is possible for a legal person to commit a crime, we have analyzed the quality of the crime committed by these persons and concluded that legal entities, when committing a crime, take the material behavior of the crime from the real person, which is in accordance with roknite theory;,
Considering that the behavior of the real person is part of the legal person so that he takes his will from the real person and basically the responsibility is directly on the legal person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal liability
  • Imami jurisprudence
  • legal entities
  • punishment
دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 9
سال سوم، شماره نهم، تابستان 1401
شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 مهر 1401