حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

حقوق بین‌الملل در مسیر تکامل خود و آغاز دورة جدید، مرحلة هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را پشت سر نهاده و در حال عبور از عصر همکاری است. در این مسیر، مفاهیم جدیدی هم‌چون ارزش‌ها و منافع مشترک ظاهر شده‌اند که ناظر به جامعة بین‌المللی بوده و برخی از قواعد حقوق بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. موضوع اولویت بخشیدن به منافع جامعة بین‌المللی نسبت به منافع فردی اعضا، محدود شدن تدریجی حاکمیت دولت‌ها در عرصة روابط بین‌المللی و آغاز عصر هم‌بستگی بر محور کلیت جامعة بین‌المللی را می‌توان نتیجة این تحول دانست. ارزیابی قواعد حقوقی و اسناد بین‌المللی در زمینة جایگاه استقلال و آزادی عمل دولت‌ها در روابط بین‌المللی به ‌همراه سنجش اصل حاکمیت دولت در آئینة نظم نوین جهانی با ملاحظة منافع مشترک و تمرکز بر ارزش‌های عالی جامعة بین‌المللی به‌عنوان یک واقعیتی عینی در قرن بیست‌ویکم، موضوعی است که نوشتار پیش‌رو بدان خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New International Law and a Challenge Called the Independence of States

نویسنده [English]

  • Abdollah Razzaqi
Department of International Law, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

International law, in its evolution and at the beginning of a new era, has passed the stage of peaceful coexistence and is currently paving the path of cooperation. In this regard, new concepts have emerged, such as the common values and interests, which govern the international community, and have influenced some rules of international law. Prioritizing the interests of the international community over the individual interests of the members, the gradual limitation of the sovereignty of states in international relations, and the beginning of the Age of Solidarity on the basis of the international community as a whole are but a few consequences of this change.The purpose of the present article is to evaluate the international law and documents on the status of independence and the freedom of action of States in international relations along with measuring the principle of state sovereignty in the new world order according to common interests and to focus on the higher values of the international community as an objective reality in the 21st century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Interest
  • Globalization and the New World Order
  • Hierarchical Structure of International Law
  • Modern International Law
  • Principles of Independence and Sovereignty of the State