حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمانی عدالت کیفری محقق می‌شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق‌های مقدماتی و دادرسی به‌درستی رعایت شده و شائبه‌ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت‌های زیادی که از نظام‌های دیگر داشته است، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی‌البدل به تنهایی آن را اداره می‌کند، مسؤول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک‌ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به‌گونة دیگری می‌شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی‌طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می‌شود با ایجاد ذهنیت‌های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحلة تحقیق‌های مقدماتی و رسیدگی، در مرحلة صدور حکم، احتمال اینکه به‌لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی‌طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی‌طرفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accused Rights in District Court, from Prosecution to Execution of Sentences

نویسنده [English]

  • Ali Sohrab Zadeh
Islamic Azad University, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Criminal justice is achieved when the principles, rules and regulations of criminal justice are properly observed in all stages of preliminary and judicial research and there is no flaw in this process. The Iranian criminal justice system after many changes and adherence to other system, with the approval of the Criminal Procedure Code adopted in 1392 and its amendments in 1394, the district court, which is basically run by the head of the department or alternate judge alone. Slowly, the person in charge of prosecuting the accused has been investigated, tried, sentenced and executed, whereas if the same accused had committed the same crime in the nearest city of that district, the situation would have been different. One of the pillars of criminal justice is to observe the principle of impartiality, which is mandatory in all stages of the trial, but the single person who first encounters the accused in the position of prosecution is faced with various mentalities until the end of the preliminary investigation and trial, in the stage the issuance of a sentence is likely to impair the observance of the principle of neutrality in terms of creating a special mental state, which this article seeks to state the rights of the accused in state of wavering the principle of neutrality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosecution
  • Investigation
  • District Court
  • Principle of Impartiality