نویسنده = علی محمد حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 1-11

علی محمد حسینی