اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی بهادری جهرمی

.........................

judiciaryjournalgmail.com

سردبیر

دکتر حسین میرمحمد صادقی

.

h.sadeqhiyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

دکتر محمدرضا پنداشته‌پور

. .

pendashtepoorut.ac.ir

هیات تحریریه تخصصی

دکتر نجادعلی الماسی

حقوق بین الملل خصوصی استاد دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

دکتر سعید حبیبا

دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

دکتر حمید مسجد سرایی

فقه و حقوق دانشگاه سمنان

h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

دکتر عباسعلی کدخدایی

حقوق عمومی دانشگاه تهران

kadkhodaut.ac.ir

دکتر سید فضل الله موسوی

دانشگاه تهران

fmousaviut.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

دانشگاه شهید بهشتی

ebrahim_beigzadehsbu.ac.ir

دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghi128yahoo.co