اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی بهادری جهرمی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق عمومی

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/abahadorij
judiciaryjournalgmail.com

سردبیر

دکتر حسین میرمحمد صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی، گروه جزا و جرم شناسی

law.sbu.ac.ir/~h_sadeghi/activities
drsadeghi128yahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

دکتر محمدرضا پنداشته‌پور

حقوق خصوصی استادیار موسسه آموزش عالی ایرانیان

iranian.ac.ir/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
pendashtepoorut.ac.ir

مدیر داخلی

علی اکبری

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

aliakbari11yandex.ir
0000-0002-3274-9599

هیات تحریریه تخصصی

دکتر نجادعلی الماسی

حقوق بین الملل خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~nalmasi
nalmasiut.ac.ir

دکتر سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~habiba
habibaut.ac.ir

دکتر حمید مسجد سرایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

hmasjedsaraie.profile.semnan.ac.ir/#about_me
h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

دکتر عباسعلی کدخدایی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~kadkhoda
kadkhodaut.ac.ir

دکتر سید فضل الله موسوی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~fmousavi
fmousaviut.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375329
ebrahim_beigzadehsbu.ac.ir
29903050

دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/~h_sadeghi/activities
drsadeghi128yahoo.co