ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور تربت جام، ایران

چکیده

وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق مادة 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می‌گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می‌شود. در این مقاله ریشه‌های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب‌های فقها و حقوق‌دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به‌طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه‌ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.

کلیدواژه‌ها