بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

چکیده

قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصرة 2 مادة 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و مادة 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی‌آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصرة 2 مادة 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی‌آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم‌بندی جدیدی از جرائم مواجه می‌شویم که در قانون‌گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه‌ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسة آن با حدود و تفاوت آن‌ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق‌نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها