تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران.

چکیده

حقوق عینی و دینی با مقسم‌های خود به‌عنوان ستون فقرات نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی؛ در حقوق ایران مورد تصریح واقع نشده است، اما در برخی قوانین اثر این تقسیم‌بندی دیده می‌شود. اشاره متون فقهی به دین، حق دینی و التزام شباهت با تقسیمات حق در فرانسه را به ذهن متبادر می‌کند، به‌طوری که حقوق‌دانان در کنار الزام و التزام و انواع آن از تقسیم‌بندی حقوق فرانسه به اعتبار متعلق آن از تعهدات عادی و عینی الهام گرفته‌اند. آیا این امر ما را در شناخت هر چه بهتر حق دینی یاری می‌نمایند؟ از آنجا که مبنای این تقسیم در زادگاه اروپای آن تلفیق میان تعهد و عین است، پذیرش آن در حقوق ایران تحت عنوان حقوق دینی عادی (تعهد عادی) و حقوق دینی عینی (تعهد عینی) باعث سردرگمی خواهد بود؛ لذا با رویکردی انتقادی تقسیم حق دینی، به دینی مطلق و مقید (محدود) مورد پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها