اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن عبدلیان پور

ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

judiciaryjournalgmail.com

سردبیر

دکتر حسین میرمحمد صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی، گروه جزا و جرم شناسی

law.sbu.ac.ir/~h_sadeghi/activities
drsadeghi128yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نجادعلی الماسی

حقوق بین الملل خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~nalmasi
nalmasiut.ac.ir

دکتر سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~habiba
habibaut.ac.ir

دکتر حمید مسجد سرایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

hmasjedsaraie.profile.semnan.ac.ir/#about_me
h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

دکتر عباسعلی کدخدایی

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~kadkhoda
kadkhodaut.ac.ir

دکتر سید فضل الله موسوی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~fmousavi
fmousaviut.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375329
ebrahim_beigzadehsbu.ac.ir
29903050

دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/~h_sadeghi/activities
drsadeghi128yahoo.co

دکتر حسینعلی سعدی

فقه و حقوق استاد فقه و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

isu.ac.ir/cv.php?cv=257&mod=bcv&slc_lang=fa&sid=1
saadiisu.ac.ir

مدیر نشریه

فرید کمیجانی

حقوق معاون آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

entesharat.markazgmail.com

مدیر علمی و اجرایی

محمدجواد کرمی

آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

entesharat.markazgmail.com