دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1401 
مبانی مالیّت حق زارعانه در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 73-89

10.22034/lth.2022.555312.1096

محمد تقی پور؛ سیدمحمدحسین قاسم پور گنجی؛ احمدعلی قانع