آسیب‌شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، مرکز تحقیقات حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

10.22034/lth.2023.1987197.1135

چکیده

عدالت قضایی از مهم‌ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می‌رود. درصورتی‌که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می‌شود. ازاین‌رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می‌شود که به‌گونه‌ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه‌ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این‌که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل‌های متعددی وجود دارد درحالی‌که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Iran's Criminal Laws in the Field of Crimes against Judicial Justice

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • Mehrdad Teymouri 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Law Research Center, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Researcher of Law Research Center, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Judicial justice is one of the most important goals of any judicial system. If judicial justice is not achieved for any reason, the judicial system will be damaged. Therefore, crimes against judicial justice refer to any behavior, whether an act or an omission, that hinders the realization of judicial justice in the society. The current research was conducted with the aim of analyzing the criminal laws of Iran in the field of crimes against judicial justice by using documents and library resources and using a descriptive and analytical method. Therefore, the findings and results of the research indicate that due to the importance of crimes against judicial justice, it is necessary to compile a separate section in this regard. Due to the fact that there are many chapters in the punishment section of the Islamic Penal Code, while we do not have any chapters under the title of crimes against judicial justice or crimes against judicial justice, and this is an important harm in the criminal laws of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zemiology
  • Criminal Laws
  • Crimes Against Judicial Justice
  • Judicial Security
  • Judicial Order