نقش دفاتر توزیع اظهارنامه در تحدید حدود و آثار آنها در اثبات مالکیت اشخاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، مؤسسه آموزش عالی شمس گنبد کاووس، ایران.

2 گروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ، ایران

10.22034/lth.2023.562298.1122

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه دفاتر توزیع اظهارنامه در حقوق ثبت و نقش آن ها در تحدید حدود املاک و آثار آن در اثبات مالکیت اشخاص است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. روش گردآوری مطالب نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتب ، مقالات و منابع مرتبط گردآوری شده اند. نتایج نشان داد اولین مرحله برای ثبت اراضی، پلاک کوبی و درج در دفتر توزیع اظهارنامه است. آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 ، به تصویب رسید و براساس این آیین نامه اداره ثبت ملزم به داشتن دفتر توزیع اظهارنامه است، که اکثر اراضی پلاک کوبی شده در آن سال، به ثبت رسیده و دارای سند رسمی مالکیت هستند و هنوز اراضی وجود دارد که بنا به دلایلی مثلا اختلاف بین مالکین یا کم ارزش بودن زمین و ... که ثبت نرسیده و در مرحله اولیه یعنی پلاک کوبی باقی مانده است که بعد از رفع اختلاف با طی مراحل ثبتی و تشریفات آن منتهی به صدور سند می گردد و جایی اختلاف پیش می آید از این اراضی به تملک ادارات دولتی و یا مؤسسات عمومی در می آید و برای دریافت بهای آن اراضی در مراجع قضایی طرح دعوا می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Declaration Distribution Offices in Defining the Limits and Their Effects in Proving the Ownership of Individuals

نویسندگان [English]

  • Maliheh Mirmoghadam 1
  • Abdolreza Bay 2
  • Mohammad Manghoush 3
  • Mahdi Ghale noei 4
1 M.A Student in private law, Shams Gonbad Kavos Institute of Higher Education, Iran
2 Department of Political Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Iran
3 PhD student of international law, Islamic Azad University, Damghan Branch, Iran
4 Graduated from Master's Degree in Real Estate Registration Law, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the position of declaration distribution offices in registration rights and their role in delimiting property boundaries and its effects in proving the ownership of individuals. The research method in this research is descriptive-analytical and it is also practical in terms of its purpose. The method of collecting materials is also library studies which are collected through the collection of books, articles and related sources. The results showed that the first step for land registration is to stamp the license plate and insert it in the declaration distribution office. The regulation of the registration law was approved in 1317, and according to this regulation, the registration office is required to have a declaration distribution office, and most of the lands stamped with license plates in that year have been registered and have official ownership documents, and there are still lands. that due to some reasons, for example, a dispute between the owners or the low value of the land, etc., which has not been registered and remains in the initial stage, i.e., the plate is stamped, after resolving the dispute, it will lead to the issuance of a document through the registration process and formalities. If there is a dispute, these lands will be acquired by government departments or public institutions, and lawsuits will be filed in judicial authorities to receive the price of those lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Declaration Distribution Office
  • Registration Plate
  • Real Estate Demarcation
  • Proof of Ownership