تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، مؤسسه آموزش عالی شمس، گنبد کاووس، ایران.

2 گروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

10.22034/lth.2023.562249.1121

چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری مطالب گردآوری شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را ثبت نماید . البته صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه عام بوده قابلیت تنظیم هر نوع سندی را دارا می باشند. نتایج نشان داد سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکترونیکی یکی از وظایف مهم طرفین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obligations of the Parties Arising from the Conditions, Time and Place of Sending and Receiving the Electronic Document

نویسندگان [English]

  • Samaneh Rahamanesh 1
  • Abdolreza Bay 2
  • Mohammad Manghoush 3
1 M.A Student in private law, Shams Gonbad Kavos Institute of Higher Education, Iran
2 Department of Political Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Iran
3 PhD student of international law, Islamic Azad University, Damghan Branch, Iran
چکیده [English]

The current research is applied in terms of purpose and nature, and descriptive and analytical in terms of research method. The method of collecting information is also based on library studies that were collected with the data collection tool. In this research, it has been tried to explain the electronic document, the conditions of citing it in the courts, electronic signature, the obligations and effects resulting from it, and the legal conditions according to the law of electronic commerce in the contracts. The electronic registry, while it is possible to register a digital signature and prepare an electronic backup from the registration document; He will be able to deal with his daily and normal affairs and for example register real estate transactions. Of course, the competence of notary offices in this regard is general, and they have the ability to prepare any type of document. The results showed that electronic documents, unlike normal documents, can be cited if there are conditions in the document; Some obligations are related to the parties of an electronic document, others are related to the obligations of advertisers in the context of electronic exchanges. Also, maintaining the exchanged information in electronic documents is one of the important duties of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Document
  • Electronic Signature
  • Electronic Commerce Law
  • Obligation