شروط سالب مسؤولیت مندرج در ضمیمة دستورالعمل 13/93 جامعة اقتصادی اروپا در سنجة فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی، خردگرایان مطهر، مشهد، ایران عضو مرکز وکلا قوه قضاییه

10.22034/lth.2022.547471.1073

چکیده

شروط غیرمنصفانه از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کننده است که سرعت حرکت اقتصادی جوامع و ایجاد شکاف طبقاتی سبب گرایش به درج چنین شروطی در قراردادهای مصرف‌کننده و درنتیجه تزلزل حق و عدالت شده است. این جستار با توصیف و نقد فقهی دلایل قائلین به بطلان شروط سالب مسؤولیت و دست‌یابی به اصل کلی صحت این شروط، استثنائاتی را بر این اصل وارد دانسته و به این نتیجه دست یافته است که شروط سالب مسؤولیت مندرج در دستورالعمل 13/93 جامعة اقتصادی اروپا، از قرار شرط سلب مسؤولیت نسبت به فوت یا صدمات جسمانی ناشی از فعل یا ترک فعل، با استناد به اختلال نظام، شرط سلب مسؤولیت نسبت به خسارت‌های ناشی از تقصیر با استناد به اختلال نظام، أکل مال به باطل و غرر، شرط سالب مسؤولیت حاصل از اناطة تدارک خدمات به ارادة یک‌جانبه مشروط‌له با استناد به غرر و شرط سلب مسؤولیت نسبت به تعهدات نماینده در حیطة استثنائات اصل صحت شروط سالب مسؤولیت، محکوم به بطلان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terms of Liability Contained in the Appendix of Directive 13/93 of the European Economic Community in the Measurement of Imami Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Sadegh Ghabuli Dorafshan
faculty Member of the Department of Jurisprudence and Islamic Law, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education،Mashhad، Iran
چکیده [English]

Unfair terms are one of the most important issues related to consumer rights. This article, by describing and criticizing the jurisprudence of the reasons for the invalidity of the negative conditions of responsibility and achieving the general principle of validity of these conditions, has made exceptions to this principle and has reached the conclusion that the negative conditions of responsibility contained in Directive 93/13 of the European Economic Community According to the condition of deprivation of responsibility for death or bodily injuries resulting from the act or omission of the act, based on the disorder of the system, the condition of liability for damages resulting from negligence based on the disorder of the system, The provision of services by the unilateral will of the subject is doomed to be invalidated on the basis of the complaint and the condition of disqualification from the obligations of the representative in the field of exceptions to the principle of correctness of the negative conditions of liability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Terms of Responsibility
  • Guidelines 13/93 of the European Economic Community
  • System Disruption
  • Arrogance
  • Loss of Property
  • Opposition to the Book and Tradition