امکان‌سنجی اقدامات متقابل در توقیف کشتی‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد، حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.22034/lth.2022.560150.1118

چکیده

آزادی دریانوردی یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اصول رژیم حقوقی حاکم بر محیط‌های دریایی است. این اصل یکی از ارکان حقوق دریاها را تشکیل می‌دهد و منشاء حقوق بین‌الملل مدرن است. دریا کانال اصلی ارتباط و همکاری بین دولت‌ها است و بنابراین باید آزاد باشد و نباید در انحصار یک دولت باشد و توسط یک دولت کنترل نشود. یک دولت فقط می‌تواند ادعای کنترل بر منطقه‌ای را داشته باشد که به طور مؤثر تحت اختیار و حاکمیت او  است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به طور گسترده در مواد 17 تا 26، 36، 38، 52، 58، 78 و 87 به جنبه‌های مختلف آزادی دریانوردی اشاره می‌کند. اشکال مختلف بیان شده از این آزادی، همه به یک معناست و آن آزادی حرکت کشتی‌ها است. فهرست‌کردن همه چالش‌های پیش روی آزادی حرکت کشتی‌ها یا تمام محدودیت‌های تحمیل شده بر این آزادی غیرممکن است. در این مطالعه ما به بررسی یک مورد از این محدودیت‌ها یعنی توقیف غیرقانونی کشتی‌های تجاری و از سوی دیگر حق کشورها برای اعمال اقدامات متقابل در توقیف کشتی‌های تجاری کشورهای ناقض حق، اکتفا می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Countermeasures When Seizing Commercial Ships

نویسندگان [English]

  • Naser Ebrahimpour Baser
  • Hasti Hasanzadeh
M.A, International Trade Law, Faculty of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

Freedom of navigation is one of the oldest and best-known principles of the legal regime governing maritime environments. This principle constitutes one of the pillars of the law of the sea and is at the origin of modern international law. The sea is the main channel of communication and cooperation between states and therefore it must be free and not monopolized by a state and controlled by a state. A state can only claim control of an area that is effectively under its authority and sovereignty. the United Nations Convention on the Law of the Sea makes extensive reference to various aspects of the freedom of navigation in Articles 17 to 26, 36, 38, 52, 58, 78 and 87. The various expressed forms of this freedom all mean the same thing and that is the freedom of movement of ships. It is impossible to list all the challenges facing the free movement of ships or all the restrictions imposed on this freedom. In this study, we limit ourselves to examining one of these restrictions, namely the illegal seizure of commercial vessels and on the other hand, the right of countries to apply countermeasures in the seizure of commercial vessels of countries. offenders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of the Seas
  • Security of the Seas
  • Seizure of Ships
  • Countermeasures