رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مؤسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/lth.2022.553724.1092

چکیده

قانون‌گذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضاً با الگوبرداری از کشورهای غربی نموده است. به‌نحوی‌که عموماً آماج و کارایی مواد قانونی به‌خصوص آن‌هایی که در حکم ابزار و راه‌گشای مواد دیگر هستند، به‌خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده‌های قانونی، گاهی به سلب کارایی آن‌ها منتهی شده است. شناخت کارکردها و اهداف تشکیل پروندة شخصیت و رویکرد توجه به بزه‌دیده در کنار بزه‌کار، عدالت ترمیی به‌عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پروندة شخصیت را بیش از پیش نمایان می‌سازد. رویکردی که درنهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف‌تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پروندة شخصیت بزه‌دیده را آشکار می‌کند. اصلاح مادة 203 قانون آئین دادرسی کیفری و هماهنگ کردن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکردها، در کنار نگارش ضمانت‌اجرای مناسب و آئین‌نامه‌ای کارامد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restorative Approach to Personality File Formation in the Criminal Trial Process

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Najafi 1
  • Mehdi Nasr Isfahani 2
1 Master student of Criminal and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PhD in Criminal Law and Criminology, Hasht Behesht Institute, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In order to implement criminal justice, the Iranian legislator, regardless of the specific pattern, goals and function of the legal sections, has passed the law, sometimes following the example of Western countries. In a way that in general, the purpose and efficiency of legal the legal sections, especially those that are tools and solutions for other the legal sections, is not well understood and in addition to not paying attention to other provisions in the legislation of legal the legal sections, sometimes leads to their ineffectiveness. Recognizing the functions and goals of personality file formation and the approach of paying attention to the victim along with crime, term justice as a new paradigm of criminal justice, the need for justice and justice and the turmoil of legal the legal sections, the need for a restorative approach in character file more than before Makes visible. An approach that ultimately reveals the necessity of filing this case in crimes with a lesser punishment than what is mentioned in the law and paying attention to the case of the victim. Amending the legal section 203 of the Code of Criminal Procedure and harmonizing it with other the legal sections according to the goals and functions, along with writing a guarantee of proper implementation and an efficient regulation will solve the current problem of not paying attention to the personality of individuals despite the legal obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality File
  • Restorative Justice
  • Victim
  • A Fair and Just Trial