رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، ایران، اصفهان، موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان

10.22034/lth.2022.553724.1092

چکیده

قانونگذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضاً با الگو برداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموماً آماج و کارایی مواد قانونی خصوصاً آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاهاً به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکرد ها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که در نهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می نماید. اصلاح ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری و هماهنگ نمودن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکرد ها، درکنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آیین نامه ای کارآمد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restorative approach to personality file formation in the criminal trial process

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Najafi 1
  • Mehdi Nasr Isfahani 2
1 Master student of Criminal and Criminology, Iran, Tehran, Shahid Beheshti University
2 PhD in Criminal Law and Criminology, Iran, Isfahan, Hasht Behesht Institute
چکیده [English]

In order to implement criminal justice, the Iranian legislator, regardless of the specific pattern, goals and function of the legal sections, has passed the law, sometimes following the example of Western countries. In a way that in general, the purpose and efficiency of legal the legal sections, especially those that are tools and solutions for other the legal sections, is not well understood and in addition to not paying attention to other provisions in the legislation of legal the legal sections, sometimes leads to their ineffectiveness. Recognizing the functions and goals of personality file formation and the approach of paying attention to the victim along with crime, term justice as a new paradigm of criminal justice, the need for justice and justice and the turmoil of legal the legal sections, the need for a restorative approach in character file more than before Makes visible. An approach that ultimately reveals the necessity of filing this case in crimes with a lesser punishment than what is mentioned in the law and paying attention to the case of the victim. Amending the legal section 203 of the Code of Criminal Procedure and harmonizing it with other the legal sections according to the goals and functions, along with writing a guarantee of proper implementation and an efficient regulation will solve the current problem of not paying attention to the personality of individuals despite the legal obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality file
  • restorative justice
  • victim
  • A fair and just trial
دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 9
سال سوم، شماره نهم، تابستان 1401
شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 تیر 1401