نقش استعلامات حقوقی و قضایی در پیشگیری از تدلیس در ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/lth.2022.552670.1082

چکیده

از آنجایی‌که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مؤلفه‌های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می‌شود، ازاین‌رو بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارامد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانواده بیش از گذشته رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسائل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می‌ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی‌گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه‌سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، بنابراین با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به‌علت تدلیس، به نمونه پرونده‌های قضایی، مصادیق روان‌شناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارامد به‌منظور نمایان ساختن اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که الزامی و قانونی کردن ارائة گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی مانند وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و...، زمینة بسیاری از فریب‌های مرسوم پیش از عقد نکاح را از بین می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Legal and Judicial Inquiries in Preventing Fraud in Marriage

نویسنده [English]

  • Hassan Khosravi
Associate Professor, Public Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since the family is the fundamental subject of society and one of the basic components of happiness of any individual, it is very necessary to make the effective measures and mechanisms to protect its stability and sustainability. Today, family dissolution is happening more than ever. One of the most important reasons for this is the fraud in marriage, which remains hidden some basic issues before the marriage, and if it were obvious, a marriage would not have taken place. Understanding this issue, the research seeks to institutionalize legal strategies to prevent premarital fraud, so by using a descriptive-analytical approach, while examining the legal system of marriage termination due to fraud, analyze court cases, family psychological cases and effective legal and judicial strategies to demonstrate the importance of research achievements. The results of the research show that it is necessary to provide legal physical and mental health certificates, legal and judicial inquiries such as: local trust, authentication, document authenticity, records of legal and criminal lawsuits, ownership, assets, occupations, guilds, education, etc., eliminates many common frauds before marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraud
  • Marriage
  • Marriage Termination
  • Health Certificate
  • Legal and Judicial Inquiries