وکالت در ابراء از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

10.22034/lth.2022.552521.1081

چکیده

ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به‌صورت ایقاع واقع می‌شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می‌باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه‌ میت از دین صحیح می‌باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می‌شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از‌این‌رو درصورتی‌که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می‌شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می‌باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به‌دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از‌این‌رو ابراء صحیح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advocacy in Acquittal from the Perspective of Iranian Jurisprudence and Private Law

نویسندگان [English]

  • Kazem Hayati 1
  • Seyed Hassan Hoseyni 2
  • Mahdi Zamani 3
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
چکیده [English]

Dismissal is the cause of the fall of obligations, and is a legal act that takes place in the form of a contract and depends on the will of the discharger. The Civil Code of Iran, while allocating Articles 289 to 291 to express the nature, conditions and provisions of acquittal, has considered it as a reason for the fall of obligations. Exemption of the right of retribution and blood money, dowry, as well as exemption of the creditor is one of the examples of exemption. According to Article 290 of the Civil Code, discharge causes the obligation to fall when the obligor is qualified. According to Article 291 of the Civil Code, it is correct to absolve the deceased from the religion. Practical legal discharge is a kind of rite, which causes the religious right of the discharger to fall. In fact, acquittal is a subordinate rite and its validity depends on the existence of religion. so; If the discharge is before the creation or after the fall of religion, it will be void for some reason. It is worth mentioning that it is correct to ignore the religion that caused it. for example; If a woman discharges her future alimony, because there is a cause of religion which is a marital relationship, then the discharge is valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquittal
  • Subordination
  • Fall of Religion
  • Law
  • Jurisprudence