بررسی قاعده تسبیب در فقه امامیه و حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/lth.2022.555145.1094

چکیده

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی در باب ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به‌صورت مستقیم و از طریق مباشرت صورت نمی‌گیرد. بلکه در بسیاری از امور کیفری و مدنی شخص به‌طور غیرمستقیم و از طریق تسبیب سبب تلف مال ورود ضرر به دیگری و یا تحقق جرم می‌شود که بسته به نوع عمل مرتکب برای وی مسؤولیت مدنی یا کیفری یا هر دو ایجاد می‌گردد و نظر به اینکه عمل مسبب می‌تواند به‌صورت عمدی یا غیرعمدی، سلبی یا ایجابی باشد و به اشکال مختلف اعم‌از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تحقق پیدا کند؛ ازاین‌رو تعیین فرد یا افراد مسؤول در بسیاری از موارد به‌ویژه در اجتماع سبب و مباشر و به‌خصوص، جایی‌که سبب اقوی از مباشر است، برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش قاعده تسبیب در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Rule of Intercession in Imami Jurisprudence and Criminal Law in the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Malihe Abolghasemi
Master Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The rule of intercession is one of the jurisprudential rules of law regarding guarantee, which in civil law, compensation and in criminal law, punishment. The occurrence of a crime or damage to another does not always happen directly and through stewardship.Rather, in many criminal and civil matters, a person indirectly and through causation causes the loss of property to another or the commission of a crime, which, depending on the type of act committed, creates civil or criminal liability for him or both, and depending on the act The cause can be intentional or unintentional, negative or positive and can be realized in various forms, including pure causation, the community of cause and effect, and the community of causes; Therefore, determining the responsible person or persons in many cases, especially in the community of cause and effect, and especially where the cause is stronger than the direction, is of special importance for imposing punishment or compensation. In this research, the rule of causation in criminal law is examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of Intercession
  • Criminal liability
  • Guarantee
  • Cause and Direction