بررسی اجرای تدابیر اقتصاد اسلامی و پیشگیری جامعه مدار از جرایم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lth.2022.552734.1083

چکیده

تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه ای است که دولت ها می توانند به منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا نمایند؛در این میان،با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی،در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه،لزوم بکارگیری سیاست های پیشگیرانه، در خصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم،دارای اهمیت و ضرورت خاصی می باشد؛ بدون تردید، از مهمترین و بهترین راه های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛به عبارت دیگر،جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی،بر مبارزه با مرتکبین آنها مقدم است.لزوم اجرای سیاست های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم،ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی،مبتنی بر نگاه به دیروز،امروز و فردای یک جامعه،در عرصه سیاست گذاری های کلان پیشگیری از جرم، تحت عنوان زمینه سازی، فضاسازی و فرهنگ سازی قرآنی نیز،از دیگر یافته های اساسی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی،در پژوهش حاضر می باشد؛ همچنین در انتها،با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی از سازوکارهای پیشگیری موقعیت مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است.روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the implementation of Islamic economic measures and community-based prevention of economic crimes

نویسندگان [English]

  • rostam aliakbari 1
  • yaser shakeri 2
1 Faculty of law and political science,islamic azad university kermanshah.
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

rate; The application of preventive policies in the serious fight against such crimes is of particular importance and necessity;Undoubtedly, one of the most important and best ways to fight against financial deviations and economic crimes at various levels is to adopt measures and policies to prevent the occurrence of such crimes and corruption; In other words, preventing the occurrence of deviations and committing economic crimes takes precedence over fighting the perpetrators. The need to implement Islamic economic policies and recognize its principles based on the Holy Qur'an Yesterday, today and tomorrow of a society, in the field of macro crime prevention policies, under the title of grounding, atmosphere and Quranic culture, are other basic findings in order to prevent economic crimes in the present study;Finally, by expressing a conceptual perspective and reasoning on the two issues of faith and piety, some of the mechanisms of situational prevention of economic crimes are examined.The research method of the present study is applied in terms of objectives and in terms of the nature of descriptive-analytical study using the documentary method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic economics
  • economic crimes
  • situational prevention
  • preventive measures
دوره 3، شماره 8 - شماره پیاپی 8
سال سوم، شماره هشتم، بهار 1401
خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 اردیبهشت 1401