مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم‌ها و امیدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/lth.2022.547263.1071

چکیده

کنفرانس‌های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این‌سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین‌المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به‌شمار می‌روند. اسناد این کنفرانس‌ها، به‌رغم ماهیت غیرالزام‌آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی‌گاه اتفاق نظر بین‌المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست‌کم در کلیات هستند. سازمان‌دهنده اولیه این کنفرانس‌ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت‌های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس‌های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس‌ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست‌گذاران و دیگر طرف‌های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش‌های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه‌های اقدام و بررسی پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای برنامه‌های کنفرانس‌های پیشین فراهم آورده‌اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می‌رسد که به‌رغم بیم‌های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه‌های مطرح در این کنفرانس‌ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می‌توان و می‌بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Prohibition of Violence against Women in the UN World Conferences regarding Women Issues: The Narration of Fears and Hopes

نویسندگان [English]

  • Mousa Karami 1
  • Ali Mashadi 2
  • Ehsan Shakibnezhad 3
1 Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
3 MA in International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

UN world conferences on women issues since mid-1980s, both are the demonstration of the international community's seriousness toward rights and status of women and its significance for a better world and a ground for improving the status and promotion of women's human rights. The Documents of these conferences, despite their non-binding legal nature, are the manifestation of international consensus as to their subjects and at least in the general remarks. The main organizer of these conferences has been the Commission on the Status of Women. This Commission, in addition to its other activities in the framework of its mandate e.g. gender equality and progress of women, has organized the world conferences. These conferences, have provided the base and circle for the discussions of policy-makers and other beneficiaries in women issues as to current challenges, determining the objectives and designing the plans of action and examining the progress made in the implementation of the previous conferences' programs. In this article, through a descriptive-analytic method, we seek to review the prohibition of violence against women in the UN world conferences on women issues. It appears that despite the fact that there are many fears in the realization of wishes and programs of these conferences in preventing and combating VAW, we can and should be hopeful in progress of human being toward the recognition and enforcements of women's human rights and preservation of equal human dignity of women and men in a world free from VAW.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Women
  • The Commission on the Status of Women
  • World Conferences on Women
  • UN
  • Women's Rights