بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

چکیده

قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصرة 2 مادة 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و مادة 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی‌آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصرة 2 مادة 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی‌آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم‌بندی جدیدی از جرائم مواجه می‌شویم که در قانون‌گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه‌ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسة آن با حدود و تفاوت آن‌ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق‌نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Comparing Defined Tazirat with Hodud

نویسنده [English]

  • Javad Habibi
Department of Law, Faculty of Humanity, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch,Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Islamic Penal Code approved in 2013 by the Judicial and Legal Commission of the Islamic Consultative Assembly in the Subsection 2 of Articles 115 produced the Special and New Types of Ta'zirat as Religious Ta'zirat and also announced Legal Certain ta'zir in Article 135 without mentioning the definition or example of them before and after. Again in the Criminal Procedure Law adopted on 24/02/2014, the Judicial and Legal Commission of the Islamic Consultative Assembly in the last part of Section 2 of Articles 14 has mentioned the religious ta'zirat, without any definition or example of it. On this basis, we are faced with a new division of crimes that there is no precedent in Iranian legislation, especially after the Islamic Revolution, and due to the principle of legality of criminal law, the provisions are practically pending and will not be able to be implemented. Comparing it with the Hodud and their differences with each other and the views of jurists about the religious ta'zirat is examined in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ta'zir
  • Hodud
  • Defined Ta'zir
  • Legality