سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، ایران.

چکیده

حفظ عفت­ عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون‌گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این‌رو دسته‌ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن‌ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم ‌شده‌اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می‌دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته‌ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه‌های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون‌گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه‌پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به ‌معروف و نهی از منکر، پیش‌گیری از وقوع جرم است و در سیاست­جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب‌گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان‌گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه‌های گوناگون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Criminal Policy towards Crimes against Chastity

نویسندگان [English]

  • Afshin Jafari 1
  • Asiyeh Hoseini 2
1 Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Criminal Law and Criminology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Maintaining public chastity and community safety is one of the major goals of the legislature. Therefore, a number of offenses have been criminalized as Crimes against Chastity. Obligatory Offenses in Iran Law are divided into two types of offenses, which are punishable by Islamic law, and the offenses of the offender. The offenses against ta'zirah are actually criminal behaviors that occur in the context of illicit sex but are not subject to the punishment of punishment. Each country's criminal policy includes legal, judicial, and administrative measures to deal with criminal phenomena. Concerning the Negligent Offenses of Investigating Legal Matters Related to this Crime in Iranian Laws and Courts, it indicates that the legislator's general policy of adhering to Islamic law on delinquency and the use of institutions such as the prohibition of evil and the prohibition of wrongdoing is to prevent crime. And in criminal law, it has used repressive and repressive criminal policy, which is inconsistent with judicial criminal policy that tends to be negligent and mitigated, and that Iran's criminal justice policy needs to be reviewed and revised. Correction is in many ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against Chastity
  • Ta'zirah
  • Criminal Policy