حلول دین مؤجّل ناشی از سند تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

به‌عنوان اصل کلی، پیش از فرا رسیدن أجل دین، نمی‌توان بدهکار را به پرداخت آن مجبور نمود ولی در فقه و قوانین موضوعه در برخی موارد به‌دلیل تغییر در وضعیت مدنی شخص، ممکن است دین مؤجل او حال گردد. در حالی که برخی از فقها به استناد اصل عدم، فوت شخص را موجب حلول دین او نمی‌دانند، اکثر آنها بر تأثیر فوت بدهکار در حال شدن دین او اصرار دارند با این حال حلول دین در صورت افلاس بدهکار در فقه، طرفداران چندانی ندارد. قوانین موضوعه مخصوصاً قوانین تجاری نه تنها فوت و ورشکستگی بدهکار را بر حال شدن دیون او مؤثر می‌داند بلکه در برخی موارد، تزلزل در وضعیت مالی او به تنهایی می‌تواند زمینه حلول دین مندرج در سند تجاری را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mature of Undue Debt Caused by Negotiable Instrument

نویسنده [English]

  • Ahmad Esfandiari
Department of Private Law, Faculty of Humanity, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

As a general principle, the debtor cannot be forced to pay the debt before it expires, but in jurisprudence and positive laws, in some cases, due to a change in a person's civil status, his debt may be matured. While some jurists, based on the principle of non-existence, do not consider the death of a person as the cause of maturing of his debt, most of them insist on the effect of death of debtor maturing of his debt. The positive laws, especially the commercial laws, not only consider the debtor's death and bankruptcy to affect the maturing of his debts, but in some cases, the fluctuation of his financial situation alone can pave the way for maturing of debt contained in the negotiable instrument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mature
  • Death
  • Debt
  • Bankruptcy