پیشگیری کنشی از رفتارهای مجرمانه شغلی قضات، چالشهای اجرائی و راهکارهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق جزا و جرم‌شناسی، قاضی دادگستری، تهران، ایران.

چکیده

دستگاه قضایی در تمامی نظامات سیاسی و حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آئینه‌ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب می‌گردد. انتظار هر جامعه از سیستم قضائی خود این است که نه تنها قضات مرتکب جرم و یا تخلف عمدی نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ایشان به وقوع نپیوندد. قضات بیش از همگان می‌بایست پایبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه‌ی خطیری که بر عهده ایشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقید برخی قضات نسبت به ارزش‌های اجتماعی مخاطراتی را برای ایشان به دنبال دارد. بدین معنا که رفتار خارج از اصول آنان می‌تواند منجر به فعل مجرمانه و یا تخلف انتظامی ‌شود. در تعیین اینکه چه عواملی سبب می‌گردد تا رفتار حرفه‌ای یک قاضی خارج از چارچوب تعیین شده قرار گیرد می‌بایست مجموعه عوامل مالی، آموزشی و تربیتی، شخصیتی و دیگر عوامل مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست. بدین ترتیب که در عوض چاره اندیشی پس از وقوع یک عمل مجرمانه، با اِعمال اصلاحاتی در مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانیِ نهاد قضائی کشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالی، از بروز آن پیشگیری نمود. این عمل تحت عنوان پیشگیری غیر‌کیفری و یا کنشی شناخته می‌شود و مقاله‌ی حاضر در صدد بررسی آن و همچنین بیان موانع موجود در رسیدن به این هدف و ارائه‌ی راه‌های پیشنهادی برای برون رفت از آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Active Prevention of Occupational Criminal Behaviour of Judges; Challenges for Implementation and Their Solutions

نویسنده [English]

  • Amir Lotfollah Pirniakan
Criminal Law and Criminology, Judge, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In all political systems, the judiciary plays an important role as it has numerous powers and responsibilities such as implementing justice in the society. The expectation of the society from the judiciary is that not only its members do not commit any intentional crime, but also they do not commit any wrongdoing as a whole. So in delivering this demand, the judges must obey the law as a way of following the huge responsibility that has been placed on their shoulders, as the failure to follow key principles such as the law and custom accepted by the society will result in dire consequences for them e.g. a crime or a disciplinary offence. To understand what constitute as an act which falls outside the norms accepted for a reasonable judge, different factors such as economical, educational, personal etc must be considered as a way of moving towards eradicating them. To do so, instead of finding solutions after a misconduct has been committed, by applying amendments to the existing law, the system can prevent such actions from taking place in the first place. The mentioned strategy is known as non-criminal prevention or active prevention, which will be discussed in this article, giving recommendation as to how to deal with the existing barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Prevention
  • Personal Factors
  • Systematic Factors
  • Surrounding Factors
  • Occupational Criminal Behaviour of Judges