اختیارات و وظایف پلیس در برخورد با جرائم منافی عفت در جلوة قوانین جدید ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده‌های کیفری اقدامات پلیس به‌عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پروندة کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از ارکان بدنة قضائی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به‌عنوان ضابطان دادگستری دقیقاً ازسوی مراجع قانون‌گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و مادة 28 از آن وظایف کلی پلیس که به‌عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می‌کند که در این زمینه وظیفة نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان‌یافته واقع می‌شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت  و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به‌نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به‌صورت غیرمشهود  و در خفا ارتکاب می‌یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس مادة 44 از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به‌محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می‌کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به‌دلیل سیاست بزه‌پوشی اسلام  و در راستای آن توجیه‌پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعة این اصول و استثناهای آن‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authorities and Duties of the Police in Confrontation with the Crimes Against Chastity as Manifested Iran’s New Regulation

نویسندگان [English]

  • Sara Rostami 1
  • Mehri Toutounchian 2
1 Department of law, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Jurisprudence, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

It is with the perpetration of a crime that the criminal should be normally exposed to suing, trial and punishment. In most of the criminal files, the actions by the police, as the executive officers of the justice department and the substructure of the formation of the criminal files, and, on the other hand, the disciplinary force, as one of the pillars of the judicial body, play a prominent role in the formation of fair trial. It is necessary for the legislative officials to exactly elaborate the duties and authorities of the police as the justice department’s executive officers, especially, in regard of the crimes against chastity that have to be taken into account with special sensitivity and delicacy for Islam rules that these crimes should not be performed at all. Based on the regulations of the criminal trial procedures and article 28 thereof, the general duty of the police as the justice department’s executive officers that work under the teachings and supervision of the judicial authority and that of the disciplinary force in the tangible crimes or in cases that there is a private plaintiff and/or when the forcible crimes against chastity and/or organized crimes are perpetrated is only limited to the preservation of the traces and proofs of the crime and prevention of the culprit’s escape and hiding and this limitation has become more intensified and more sensitive in the intangible crimes in such a way that the disciplinary force has no right to get involved in the investigation of such crimes that are perpetrated intangibly and in hidden places and such an authority has been granted to the penal courts and within the framework of the legal regulations. Based on article 44 of the law on penal trial procedures, the justice department’s executive officers announce the crime’s occurrence upon being informed thereof to the judicial authorities and they have no right to engage in such cases and such a prohibition of intervention in regard of the crimes against chastity has been due to Islam’s policy of hiding the offenses hence justifiable in the same line. The present article uses critical analysis method to study these principles and their exceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Police
  • Crimes against Chastity
  • Promulgation of Vice
  • The Islamic Penal Code of Law
  • The Law on the Penal Trial
  • Procedures