ضرورت‌سنجی پیش‌بینی اصل بی‌طرفی دادستان در نظام دادرسی ایران؛ با تأکید بر نظام دادرسی ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران.

چکیده

دادستان در نظام دادرسی ایران و ترکیه متصدی دعوای عمومی به‌منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه‌دیده است. این نقش به‌گونه‌ای برجسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم، ازجمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان، ناچیز تلقی شده است. در حقوق ترکیه اصول بوداپست مورد قبول واقع شده است و این موضوع در سال 2005 پس از جلسة ششم کنفرانس، توسط دادستان‌های اروپا که از طرف شورای اروپا و با همکاری دادستان مجارستان ترتیب داده شده به تصویب رسیده است. دادستان وظایف خود را به‌صورت عادلانه، بی‌طرفانه، منسجم و با سرعت انجام می‌دهد، و هم‌چنین سعی دارند تا تعادلی عادلانه بین منافع و حقوق شخصی با منافع عموم برقرار کنند. در حقوق ایران باید در ارائة دلایل به نفع متهم و جلوگیری از دلایل فاسد علیه او خودداری نکنند. این وظیفة دادستان اگرچه در قوانین ایران به‌طور صریح ذکر نشده است، از یک طرف از وظیفة بی‌طرفی دادستان نسبت ‌به دلایل راجع‌به متهم و از طرف دیگر از وظیفة حفاظت از قوانین توسط دادستان ناشی می‌شود. همچنان که در مادة 49 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 در مورد دادستان (مدعی‌العموم) بیان می‌دارد: «مدعیان عمومی، صاحب‌منصبانی هستند که برای حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کنند.» روش تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essence of Impartiality of Prosecutor in Iranian Judicial System; with Emphasis on Turkish Judicial System

نویسندگان [English]

  • Zahra Anzari Dourbash 1
  • Fatemeh Ahadi 2
1 Department of Private Law, Maraghe Branch, Islamic Azad University, Maraghe, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Maraghe Branch, Islamic Azad University, Maraghe, Iran.
چکیده [English]

This role has been highlighted in such a way that the issue of observing the defendant's defense rights, including declaring reasons in his favor and preventing the presentation of corrupt reasons against him by the prosecutor, has been considered insignificant. In Turkish law, the Budapest principles of the past have been accepted, and this issue was adopted in 2005 after the sixth sessions of the conference of European prosecutors, organized by the council of Europe in cooperation with the Hungarian prosecutor, and these points were adopted in those principles. The prosecutor performs his or her duties fairly, impartially, coherently and expeditiously, and also seeks to strike affair balance between personal interests and rights and the public interests. In Iranian law, he should not refuse to present arguments in favor of the accused and prevent corrupt arguments against him. This duty of the prosecutor, although not explicitly mentioned in Iranian law, arises on the hand from the duty of the prosecutor to be neutral with respect to the reasons for the accused, and on the other hand, from the duty of the prosecutor to protect the law. As article 49 of the law on the principles of the judiciary, adapted in 1307, stated about the prosecutor (the public prosecutor). Public prosecutors are officials who work for public rights and oversee the implementation of laws in accordance with legal regulations, the research method is library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosecutor
  • Defendant
  • Reasons in favor of the Defendant
  • Reasons against the Accused
  • Principles of Budapest